AN­TEP­Lİ­LER KUPA KAL­DIR­DI

An­tal­ya’da Alevi der­nek­le­ri ve bir­çok yöre der­nek­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la, geç­ti­ği­miz ay­lar­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Türk Halk Mü­zi­ği Sa­nat­çı­sı Emre Sal­tık anı­sı­na dü­zen­le­di­ği fut­bol tur­nu­va­sı­nın fi­na­li ya­pıl­dı. Tur­nu­va­nın so­nun­da Ga­zi­an­tep Ya­vu­ze­li­ler Der­ne­ği bi­rin­ci oldu.


An­tal­ya’da Alevi der­nek­le­ri ve bir­çok yöre der­nek­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la, geç­ti­ği­miz ay ‘Emre Sal­tık Dost­luk Tur­nu­va­sı ya­pıl­dı. Selim Ay Te­sis­le­ri’nde baş­la­yan tur­nu­va­ya yak­la­şık 16 der­nek ka­tıl­dı. Bir ay süren tur­nu­va­nın fi­na­li geçen hafta ger­çek­leş­ti. Büyük bir mü­ca­de­le için­de geçen tur­nu­va­nın bi­rin­ci­si Ga­zi­an­tep Ya­vu­ze­li­ler Der­ne­ği olur­ken, Alevi Genç­lik Plat­for­mu ikin­ci, Al­tı­no­va Tah­ta­cı Genç­li­ği ise üçün­cü oldu. Alevi Kül­tür Der­ne­ği An­tal­ya Şube Baş­ka­nı Hasan Kaya yap­tı­ğı açık­la­ma­da, 3’üncü ge­le­nek­sel fut­bol tur­nu­va­sı­nı dü­zen­le­dik­le­ri­ni kay­de­de­rek, tur­nu­va­nın Tür­ki­ye’de ilk ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. 
‘DOST­LUK KA­ZAN­DI’
Kaya, “Bu­ra­da ama­cı­mız fut­bo­lu ve genç­le­ri bir araya ge­tir­mek­tir. Yak­la­şık 183 tane genç bir araya ge­li­yor. Tur­nu­va­ya emek veren her­ke­se te­şek­kür edi­yo­ruz” dedi. Tur­nu­va­da bi­rin­ci ve ikin­ci­le­re kupa ve­ri­lir­ken üçün­cü­ye ise pla­ket ve­ril­di. Ga­zi­an­tep Ya­vu­ze­li­ler Der­ne­ği Semah Eğit­me­ni Mus­ta­fa Güler ise, bu yıl tur­nu­va­yı Emre Sal­tık anı­sı­na dü­zen­len­di­ği­ni söy­le­ye­rek, An­tal­ya’da muh­te­şem bir Alevi genç­li­ği ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek, fakat bu genç­le­rin sa­de­ce fut­bol tur­nu­va­sın­da bir araya gel­di­ği­ni be­lirt­ti. Güler, “Bunun bir şe­kil­de çö­zül­me­si lazım. 16 takım var ve hepsi bir­bi­rin­den de­ğer­li. Güzel bir tur­nu­va oldu ve dost­luk ka­zan­dı” diye ko­nuş­tu

AN­TEP­Lİ­LER KUPA KAL­DIR­DI Haberine Yorum Yapınız