ANA­DO­LU ATEŞİ YAKTI

As­pen­dos Arena’da sa­nat­se­ver­le­re per­de­le­ri­ni ara­la­yan Ana­do­lu Ateşi, renk­li kos­tüm­le­ri ve muh­te­şem per­for­mans­la­rı ile iz­le­yi­ci­le­re unu­ta­ma­ya­cak­la­rı dans şö­le­ni ser­gi­le­di.


Yurt dı­şın­da ve Tür­ki­ye’de mo­dern dans gös­te­ri­le­ri ile büyük iz­le­yi­ci kit­le­si­ne ula­şan Ana­do­lu Ateşi, An­tal­ya tur­ne­sin­de. As­pen­dos Arena’da An­tal­ya­lı­lar ile bu­la­şan Ana­do­lu Ateşi, muh­te­şem mo­dern dans şovu ile iz­le­yen­le­ri yakıp, ka­vur­du. An­tal­ya­lı­la­ra unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir kül­tür şö­le­ni ya­şa­tan, Ana­do­lu Ateşi iz­le­yi­ci­ler ta­ra­fın­dan ayak­ta al­kış­lan­dı. 
ANA­DO­LU AN­TAL­YA’DA
Genel Sanat Yö­net­men­li­ği­ni Mus­ta­fa Er­do­ğan’ın yap­tı­ğı top­lu­luk, Ana­do­lu’nun bütün kül­tür­le­ri­ni sah­ne­ye sığ­dır­dı. Eğe Böl­ge­si’nin Efesi, Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin Ho­ro­nu, Doğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu’nun ha­la­yı ve Ana­do­lu’nun bir­çok halk oyunu kül­tü­rü­nün mo­dern dans ile yoğ­rul­du­ğu gös­te­ri iz­le­yi­ci­le­rin­den tam not aldı. 
DAVUL ŞOV BÜ­YÜ­LEDİ
Roman dan­sı­nın, mo­dern dans kon­sep­tiy­le süs­len­di­ği dans şov iz­le­yi­ci­le­ri adeta bü­yü­le­di. Kaf­kas rüz­ga­rı­nın da es­ti­ril­di­ği muh­te­şem gös­te­ri­de, davul şov ile de iz­le­yi­ci­le­rin ku­lak­la­rı­nın pası si­lin­di. İzle­yi­ci­le­rin­de dahil edil­di­ği ‘Davul Şov’da, davul ve el rit­miy­le oluş­tu­ru­lan sanat ahen­gi 7’den-77’ye her­kes ta­ra­fın­dan büyük be­ğe­ni top­la­dı. 
GE­CE­YE DAMGA VUR­DU­LAR 
Mev­la­na Se­ma­zan gös­te­ri­le­ri­nin, mo­dern dans­la har­man­lan­ma­sıy­la or­ta­ya çıkan kon­sept ise iz­le­yen­le­rin ru­hu­nu ok­şa­dı. İzle­yi­ci­le­re unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir dans gös­te­ri­si sunan dans­çı­la­rın ise muh­te­şem per­for­man­sı gö­rül­me­ye de­ğer­di. Ana­do­lu’nun bütün kül­tür­le­ri­nin bir araya ge­ti­ri­le­rek har­man­lan­dı­ğı gös­te­ri­de, Ana­do­lu Ateşi dans­çı­la­rı fev­ka­la­de per­for­mans­la­rı ile ge­ce­ye damga vur­du­lar. 
EV­REN­SEL BARIŞ ME­SAJ­LA­RI
Ku­rul­du­ğu 1999 yı­lın­dan bu yana 98 ül­ke­de gös­te­ri ger­çek­leş­ti­ren Ana­do­lu Ateşi Dans Top­lu­lu­ğu, 5 bine yakın canlı per­for­mans ger­çek­leş­tir­di. Ana­do­lu Ateşi, ger­çek­leş­tir­di­ği dans gös­te­ri­le­ri­nin yanı sıra ko­re­og­ra­fi­sin­de ver­di­ği ev­ren­sel barış me­saj­la­rı, en büyük özel­li­ği ara­sın­da yer alı­yor. Doğu ve batı kül­tür­le­ri­ni dans­la­rı ile bir araya ge­ti­ren Ana­do­lu Ateşi Dans Top­lu­lu­ğu, her yö­re­den esin­len­di­ği yak­la­şık 3 bin halk dansı fi­gü­rü ile iz­le­yi­ci­le­rin kar­şı­sı­na çı­kı­yor.

ANA­DO­LU ATEŞİ YAKTI Haberine Yorum Yapınız