Akrep’e Av­ru­pa şansı

Antalyaspor’un Av­ru­pa Ku­pa­la­rı­na gitme yo­lun­da rakipleri olan Trab­zons­por ve Ga­la­ta­sa­ray’ın kendi evin­deye­nil­me­le­ri Kır­mı­zı- Be­yaz­lı­lara Avrupa’ya gitme yolunda yeni şans doğurdu.


An­tal­yas­por’un, evin­de oy­na­dı­ğı maçta Ba­şak­şe­hir’e 1-0  kay­bet­me­si­ne rağ­men Av­ru­pa’ya gitme id­di­ası devam ediyor.​Antalyas­por’un Av­ru­pa’ya gitme po­ta­sın­da­ki en büyük ra­ki­bi Trab­zons­por, evin­de oy­na­dı­ğı maçta Kay­se­ris­por’a 3-2 mağ­lup oldu.​Antalyas­por’un lig­de­ki puan du­ru­mun­da üs­tün­de bu­lu­nan Ga­la­ta­sa­ray ve Trab­zons­por ve alt sı­ra­sın­da bu­lu­nan Genç­ler­bir­li­ği bu hafta oy­na­dı­ğı maç­la­rı kay­bet­ti­ler. Bu so­nuç­lar ile Ga­la­ta­sa­ray 52 puan ile 4. Sı­ra­da ka­lır­ken, Trab­zons­por ise 48 puan ile 5. Sı­ra­da­ki ye­ri­ni ko­rur­ken , An­tal­yas­por Cuma günü oy­na­dı­ğı Ba­şak­şe­hir ma­çı­nı kay­bet­me­si­nin ar­dın­dan 46. Puan ile 6. Sı­ra­da kal­mış­tı. Lig’de An­tal­yas­por’un al­tın­da 40. Puan ile 7. Sı­ra­da bu­lu­nan Ka­sım­pa­şa ile yine 40. pu­ana­da 8. Sı­ra­da bu­la­nan Genç­ler­bir­li­ği var. An­tal­yas­por’u önü­müz­de­ki hafta zorlu bir dep­las­man bek­li­yor. Akrep ligin 31 . haf­ta­sın­da Fe­ner­bah­çe dep­las­ma­nı­na gi­di­yor. Akrep bu zorlu dep­las­man­dan dön­dük­ten sonra evin­de Bur­sas­por ile karşı kar­şı­ya ge­lecek. Akrep, ligin 33. Haf­ta­sın­da Av­ru­pa Ku­pa­la­rı­na gitme yo­lun­da en büyük ra­kip­le­rin­den biri olan Ka­sım­pa­şa ile İstan­bul’da karşı kar­şı­ya ge­lecek. Kır­mı­zı-Be­yaz­lı An­tal­yas­por ligin son haf­ta­sın­da Ga­zi­an­teps­por ile kendi evin­de oy­na­ya­ca­ğı maçı ile bu se­zo­nu ta­mam­la­ya­cak.Öte yan­dan An­tal­yas­por’un ba­şa­rı­lı Tek­nik Di­rek­tö­rü Rıza Ça­lım­bay Ba­şak­şe­hir ma­çın­dan sonra yap­tı­ğı basın top­lan­tı­sın­da “Bizim zaten he­de­fi­miz ligde ilk 10’un için­de kal­mak. Tek ama­cı­mız kalan 4 maçı iyi şe­kil­de bi­tir­mek­tir Onu ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Önü­müz­de­ki yıl için­de ge­rek­li ha­zır­lık­la­rı ya­pa­ca­ğız” şek­lin­de bir açık­la­ma yaptı.

Akrep’e Av­ru­pa şansı Haberine Yorum Yapınız