ES­NA­FIN SESİ OLDUK

Esnaf Say­fa­mı­zın bu haf­ta­ki ilk ko­nu­ğu ayak­ka­bı­cı es­na­fı oldu. Ayak­ka­bı­cı es­na­fı­mı­zın ekmek tek­ne­si­ne konuk olup, çay­la­rı­nı içtik, ye­mek­le­ri­ni yedik ve mes­lek­le­ri ile acı, tatlı anı­la­rı­nı din­le­dik.


An­tal­ya Gün­dem Ga­ze­te­si ola­rak, Alış Veriş Mer­kez­le­ri’nin(AVM), göl­ge­sin­de, şeh­rin gö­be­ğin­de sı­kı­şıp kalan es­na­fı­mı­zın se­si­ne kulak ver­dik. Dert­le­ri­ni din­le­dik, se­vinç­le­ri­ne ortak olduk. An­tal­ya’daki es­na­fı­mı­zın sesi olduk. Her mes­lek gu­ru­bu­nu haf­ta­da bir ga­ze­te­mi­zin esnaf say­fa­sın­da konuk ede­rek, es­na­fı­mı­zın der­di­ne, sı­kın­tı­sı­na, mut­lu­lu­ğu­na ortak ola­ca­ğız. Alış Veriş Mer­kez­le­ri’nin(AVM), göl­ge­sin­de kalan es­na­fı­mı­zın se­si­ne kulak ve­re­ce­ğiz. Esnaf Say­fa­mı­zın bu haf­ta­ki ilk ko­nu­ğu ayak­ka­bı­cı es­na­fı oldu. Ayak­ka­bı­cı es­na­fı­mı­zın ekmek tek­ne­si­ne konuk olup, çay­la­rı­nı içtik, ye­mek­le­ri­ni yedik ve mes­lek­le­ri ile acı, tatlı anı­la­rı­nı din­le­dik. 
ACAR, “PİŞMA­NIM”
Ayak­ka­bı Es­naf­lı­ğı­na büyük bir hazla baş­la­dı­ğı­nı, ancak um­du­ğu­nu bu­la­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Bedri Acar, “Bu mes­le­ği seç­ti­ğim için piş­ma­nım” dedi. Ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­la­rı an­la­tan Esnaf Bedri Acar, “Van­lı­yım. Yak­la­şık 8 yıl­dır bu işi ya­pı­yo­rum. Bu mes­le­ği seç­me­min özel bir se­be­bi yok. Çev­re­miz­den fikir aldık ve ayak­ka­bı­cı dük­ka­nı açtık. Ancak bu işi seç­ti­ğim için piş­ma­nım. Bu mes­lek ya­pı­la­cak bir mes­lek değil” diye ko­nuş­tu. 
“EKMEK PARAM ÇI­KI­YOR”
Mes­le­ği­nin olum­lu yön­le­ri­ne de de­ği­nen Bedri Acar, “Mes­le­ğin olum­lu yön­le­ri, iyi iş ya­pı­yor­sun ve ekmek paran çı­kı­yor. Ama sı­kın­tı­sı olan bir mes­lek. Olum­suz yön­le­ri in­san­lar­la olan iliş­ki­le­ri­mi­ze dik­kat et­me­miz ge­re­ki­yor. Özel­lik­le ba­yan­lar­da. Bu mes­le­ğin de ile­ri­si için pek iç açıcı ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum, bu mes­lek­te iler­le­ye­mez­si­niz. Sa­de­ce marka adı al­tın­da iler­le­ye­bi­lir­si­niz. Mes­lek­te iş ola­nak­la­rı, eğimi ola­na­ğı fazla” dedi. 
AYAK­KA­BI TİYO­LA­RI 
Ba­yan­la­ra da bu yıl ki ayak­ka­bı se­çim­le­ri ko­nu­sun­da da ti­yo­lar veren Acar, 2017 yı­lın­da en çok sa­tı­lan ayak­ka­bı mo­de­li­nin ba­yan­lar­da dolgu ve plat­form, bay­lar­da spor ayak­ka­bı ol­du­ğu­nu, renk ola­rak ise pudra, bordo ve har­dal sa­rı­sı ter­cih edil­di­ği­ni bil­dir­di. 
ÖZDEMİR, “SE­LAM­LA BAŞ­LA­DIM”
Bu mes­le­ği ter­cih et­ti­ği için her gün bir kez daha piş­man ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Ayak­ka­bı­cı Ayhan Öz­de­mir ise, “Bu mes­le­ği seç­me­min özel bir se­be­bi yok.5 6 se­ne­dir bu işle uğ­ra­şı­yo­rum. Bu mes­le­ği seç­ti­ğim için her gün piş­man olu­yo­rum. Bir se­lam­la baş­la­dım mes­le­ğe. Bu mes­lek­te güzel para ka­za­nır­sın, ama in­san­lar­la uğ­ra­şır­sın” dedi. 
“BAYAN MÜŞ­TERİLER ZOR”
Bayan müş­te­ri­le­rin ken­di­si­ni çok zor­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Ayak­ka­bı­cı Ayhan Öz­de­mir, “ Olum­lu ve olum­suz yön­le­ri ola­rak da ba­yan­lar­la uğ­raş­mak çok zor. Hiç­bir şey be­ğen­mez­ler. İste­dik­le­ri­ni ve­re­mez­sin, her zaman bir faz­la­sı­nı is­ter­ler. Bu mes­lek ti­ca­ret. Yarın ne ya­pa­ca­ğı­mız belli ol­ma­dı­ğı için, mes­le­ğin ge­lecek ola­nak­la­rıy­la il­gi­li de bir şey di­ye­mem” diye ko­nuş­tu. 
İŞ KA­PI­LA­RI AÇIK 
Ayak­ka­bı mes­le­ğin­de iş ka­pı­la­rı­nın her zaman açık ol­du­ğu­na de­ği­nen Ayak­ka­bı­cı Bedri Ba­şa­ran, “Ama iş ola­nak­la­rı fazla. Sa­de­ce doğru nok­ta­yı bil­mek lazım. Ça­lı­şan adama her zaman iş var. Bu mes­le­ğe baş­la­ya­cak insan varsa, hiç bu­laş­ma­sın­lar derim. 2017 yı­lın­da en çok ter­cih edi­len renk­ler, gümüş, bakır, altın. Şuan en çok sa­tı­lan renk­ler di­ye­bi­li­rim. Şu­an­da babet, san­da­let ve önü taşlı olan mo­del­ler çok ter­cih edi­li­yor.” dedi. 
KEÇİK, “DEDE MES­LEĞİ”
Dede, baba mes­le­ği­ni sür­dür­dü­ğü­nü be­lir­ten Ayak­ka­bı­cı Murat Keçik, ““İzmir­li­yim. Bizde bu mes­lek de­de­le­ri­mi­zin nal yap­ma­sıy­la baş­la­mış. Ar­dın­dan babam ve şimdi de ben bu işi ya­pı­yo­rum. 6 yıl­dır dük­kan iş­le­ti­yo­rum. Ama 11 yıl­dır bu işle uğ­ra­şı­yo­rum. Bu mes­le­ği se­ve­rek ya­pı­yo­rum. Bu mes­le­ğin olum­suz yön­le­ri, çok risk­li ol­ma­sı. Ayak­ka­bı­yı seçip bu­ra­ya ge­ti­ri­yo­ruz. Eğer o ayak­ka­bı bu­ra­da sa­tıl­maz­sa, eli­miz­de ka­lı­yor” dedi. 
“TURİZM ETKİLİYOR”
Tu­rizm­de ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rın hemen ken­di­le­ri­ne yan­sı­dı­ğı­na de­ği­nen Ayak­ka­bı­cı Murat Keçik, “ Bir de tu­rizm böl­ge­sin­de ya­şa­dı­ğı­mız­dan her­han­gi bir sorun çık­tı­ğı zaman bu durum bizi et­ki­li­yor. Ba­yan­lar­dan yana sı­kın­tı­la­rı­mız olu­yor. Hep alt­tan alı­yo­ruz. İşi­mi­zin olum­lu yön­le­ri de kendi mes­le­ği­mi­zi ya­pı­yor ol­ma­mız. Bu işte mar­ka­laş­mak ge­re­ki­yor. Bu mes­lek­te iş ola­nak­la­rı çok karlı ve ol­duk­ça fazla. İle­ri­de bu mes­le­ği se­çecek olan­la­ra tav­si­yem, önce Av­ru­pa’ya açıl­sın­lar. 2017 yı­lın­da en çok ter­cih edi­len renk­ler su ye­şi­li ve bordo. Pullu ayak­ka­bı mo­del­le­ri de ol­duk­ça fazla sa­tı­lı­yor.”
ATEŞ, “MES­LE­ĞE YENİ ADIM”
Mes­le­ğe adım atalı henüz 1 hafta ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ayak­ka­bı­cı Meh­met Ateş, ““Şır­nak­lı­yım. Bir haf­ta­dır ayak­ka­bı­cı­yım. İlk defa iş ha­ya­tın­da bir mes­le­ğe baş koy­dum. Mes­le­ği­mi­zin olum­lu yön­le­ri, işin ne ol­du­ğu­nu öğ­re­nip, kit­le­ye ula­şa­bi­li­yo­ruz ve ken­di­mi­zi ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Olum­suz yön­le­ri de, müş­te­ri­le­rin gelip ard arda ayak­ka­bı de­ne­me­sin­den sonra ‘ben al­ma­ya­cak­tım sa­de­ce de­ni­yo­rum’ de­me­si biz­ler için sı­kın­tı olu­yor” dedi. 
“KADIN MÜŞ­TERİLER BE­ĞENMİYOR”
Kadın müş­te­ri­ler­den şi­ka­yet­çi olan Ayak­ka­bı­cı Meh­met Ateş, “Ka­dın­la­rın da kolay kolay bir şey­le­ri be­ğen­me­me­si çok kötü. Bu mes­le­ğin ayak­ta kal­ma­sı, ki­şi­ye bağ­lı­dır. Gi­riş­ken­sen, ka­za­na­bi­li­yor­san, po­tan­si­ye­lin varsa, bütün sek­tör­de ba­şa­rı­lı olur­sun. En önem­li­si de işi se­ve­rek yap­mak. İle­ri­de bu mes­le­ği ya­pa­cak olan ki­şi­ler de, ke­sim­lik­le genç­ler­den yana kitle ya­ka­la­ma­ya bak­sın­lar. 2017 yı­lın­da en çok ter­cih edi­len ayak­ka­bı mo­del­le­ri spor ayak­ka­bı­lar ve renk ola­rak da pembe, mor ve beyaz. To­puk­lu ayak­ka­bı­lar­da ise ten rengi ve bordo ön plan­da” diye ko­nuş­tu. 
TAR­BA­SAR, “ÇİLEDEN ÇI­KI­YO­RUZ”
Yak­la­şık 2-3 yıl­dır ayak­ka­bı es­naf­lı­ğı yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Rü­mey­saTar­ba­sar, “ Er­zu­rum­lu­yum. Bu mes­le­ğe alış­tım. Artık ayak­ka­bı­lar­la iç içe­yim. İle­ri­de bir yer aça­cak olur­sam, yine ayak­ka­bı­cı dük­ka­nı açar­dım. Bu mes­le­ğin olum­suz yön­le­ri, nu­ma­ra­lar­dan yana çok sı­kın­tı ya­şı­yor ol­ma­mız. Ka­rar­sız ba­yan­lar­la uğ­raş­mak da ol­duk­ça zor. Çi­le­den çık­tı­ğı­mız du­rum­lar olu­yor. Her zaman ka­fa­la­rın­da­ki mo­de­le ve rengi gi­di­yor­lar. İle­ri­si için bu mes­lek­ten de umu­dum var.” dedi. 
“YOL ÇA­LIŞ­MA­LA­RI ETKİLİYOR”
Yol ça­lış­ma­la­rı­nın es­na­fı çok et­ki­le­di­ği­ne de­ği­nen Rü­mey­saTar­ba­sar, “Mısır Çar­şı­sı’nda yol ça­lış­ma­sın­dan do­la­yı iş­le­ri­miz çok düştü. Yol­lar bir an önce açı­lır­sa, bizim için daha iyi ola­cak. 2017 yı­lın­da en çok ter­cih edi­len model ola­rak spor ayak­ka­bı­lar ön plan­da. Aynı za­man­da bun­lar­da­ki renk ter­cih­le­ri de su ye­şi­li ve gri­den yana olu­yor. Er­kek­ler ise daha çok siyah ve beyaz renk­le­ri­ni ter­cih edi­yor “diye ko­nuş­tu. 

ES­NA­FIN SESİ OLDUK Haberine Yorum Yapınız