BAŞ­KAN GÜL’E ÖV­GÜ­LER

Kuzey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti (KKTC) Mec­lis Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Av­kı­ran Alan­lı, Kemer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül'ü zi­ya­ret etti. Gül, iki ülke ara­sın­da­ki güzel iliş­ki­le­rin her zaman devam ede­ce­ği­ni söy­le­di.


Mer­kez Ma­hal­le­si'nde bir res­to­ran­da bir araya gelen Alan­lı ve Gül, bir süre soh­bet etti. Zi­ya­ret­te ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma yapan Alan­lı, yörük şen­li­ği prog­ra­mı­na ka­tıl­mak için An­tal­ya’da bu­lun­du­ğu­nu, bu sı­ra­da Kemer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül ile ta­nış­mak için Kemer'e gel­di­ği­ni söy­le­di. Kemer'i çok be­ğen­di­ği­ni ifade eden Alan­lı, Gül'ün Kemer ta­nı­tı­mı­nı çok iyi yap­tı­ğı­nı ve Kemer'i Rus tu­riz­mi­nin mer­ke­zi ha­li­ne ge­tir­di­ği­ni gör­dü­ğü­nü kay­det­ti.
KKTC'YE ATA­TÜRK HEDİYE 
Alan­lı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gül'ün KKTC'ye he­di­ye et­ti­ği Ata­türk hey­ke­li­nin zarar gel­me­me­si için üze­ri­nin ör­tü­lü halde bek­le­til­di­ği­ni be­lir­te­rek, "Hey­ke­lin di­ki­le­ce­ği park­ta ça­lış­ma­lar devam edi­yor. Ha­zır­lık­lar ta­mam­la­nın­ca Kemer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül'ü de davet edip açı­lı­şı ya­pa­ca­ğız. İkli­mi­miz, ge­le­nek ve gö­re­nek­le­ri­miz aynı. Bu yüz­den Kıb­rıs halkı Kemer'e çok sıcak ba­kı­yor. "dedi.
ORTAK ÇA­LIŞ­MA­LA­RA DEVAM
Gül ise zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek, KKTC eski Cum­hur­baş­ka­nı Der­viş Eroğ­lu'nun adını Kemer'de bir cad­de­ye ver­dik­le­ri­ni ha­tır­lat­tı. KKTC ile iliş­ki­le­ri her zaman iyi tut­ma­ya özen gös­ter­dik­le­ri­ni be­lir­ten Gül, ortak ça­lış­ma­la­rın devam ede­ce­ği­ni kay­det­ti. Zi­ya­ret­te Alan­lı'ya Ulu­sal Bir­lik Par­ti­si (UBP) Mil­let­ve­ki­li Hamit Ba­kır­cı da eşlik etti. Alan­lı ve be­ra­be­rin­de­ki­ler daha sonra Te­ki­ro­va Ma­hal­le­si'ndeki 2 bin 365 metre yük­sek­lik­te­ki Tah­ta­lı Dağı'nı gör­me­ye gitti.

BAŞ­KAN GÜL’E ÖV­GÜ­LER Haberine Yorum Yapınız