MASAL GİBİ KINA

Merve Ba­şoğ­lu ve Yasin Dok­sar’ın dü­ğün­le­rin­den bir gün önce ger­çek­leş­tir­dik­le­ri kına me­ra­si­mi ma­sal­la­ra adeta taş çı­kart­tı. Gelin ve ar­ka­daş­la­rı­nın kına kon­sep­ti ipek ve beyaz kos­tüm oldu.


Merve Ba­şoğ­lu ve Yasin Dok­sar çifti masal gibi bir kına me­ra­si­mi ger­çek­leş­tir­di. Gelin Merve Ba­şoğ­lu ve kı­na­ya ka­tı­lan ar­ka­daş­la­rı gü­zel­lik­le­ri ile adeta düş­man çat­lat­tı. Kı­na­nın kon­sep­ti beyaz ve ipek kos­tüm oldu. Gelin ve mi­sa­fir­ler de kon­sep­te uygun ola­rak kı­na­ya geldi. Bütün genç kız­lar beyaz ve ipek kos­tüm­le­ri ile adeta peri ma­sal­la­rı için­den fır­la­mış gi­biy­di­ler. 
DİLEK­LER DİLENDİ
Ata­türk Bul­va­rı üze­rin­de bu­lu­nan Mavro Res­to­ran’da dü­zen­le­nen muh­te­şem kına, da­vet­li­le­ri adeta bü­yü­le­di. Beyaz ipek kos­tüm­ler için­de­ki peri kız­la­rı, gö­nül­le­rin­ce eğ­len­me fır­sa­tı bul­du­lar. Dilek ağa­cı­na mavi bon­cuk asa­rak, Hı­dı­rel­lez di­lek­le­ri­ni de tutun genç­ler, Mavro Res­to­ran’ın ünlü Girit ye­mek­le­ri­ni de tat­tı­lar. 
KON­SEPT BEYAZ, İPEK 
Çok mutlu ol­du­ğu­nu söy­le­yen Gelin Merve Ba­şoğ­lu, “Bir genç kız için ev­li­lik ha­ya­tı­nın en önem­li nok­ta­sı. Bu ne­den­le bu önem­li günün çok daha özel ol­ma­sı­nı is­te­dik. Kına ge­ce­le­ri hep aynı kon­sep­te ya­pı­lı­yor. Bizde beyaz ipek kos­tüm­ler gi­ye­rek, bir fark­lı­lık ya­ra­ta­lım is­te­dik. Ger­çek­ten de fark­lı­lık ya­rat­tık. Çok mut­lu­yum. Ya­nım­da olan ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür ede­rim “ dedi. 

MASAL GİBİ KINA Haberine Yorum Yapınız