Kan­se­re ‘Dur’ de­di­ler

Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Sağ­lık ve Eği­tim Vakfı (LÖSEV) ta­ra­fın­dan bu yıl 7'ncisi dü­zen­le­nen 'Sağ­lık­lı Yaşam Yü­rü­yü­şü' ger­çek­leş­ti­ril­di.


 6 ilde eş za­man­lı dü­zen­le­nen yü­rü­yüş­tü gö­nül­lü­ler kan­se­re ‘dur’ me­sa­jı verdi. 
Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Sağ­lık ve Eği­tim Vakfı (LÖSEV) ta­ra­fın­dan bu yıl 7’ncisi dü­zen­le­nen 'Sağ­lık­lı Yaşam Yü­rü­yü­şü', Akra Otel önün­den baş­la­dı. 'Sağ­lık­lı Yaşam Yü­rü­yü­şü', Tür­ki­ye’de 6 ilde eş za­man­lı ola­rak ya­pıl­dı. Otel önün­de bir araya gelen LÖSEV gö­nül­lü­le­ri, slo­gan­lar ve al­kış­lar eş­li­ğin­de Terra City Alış­ve­riş Mer­ke­zi önüne kadar yü­rü­dü. Va­kıf­ta te­da­vi gören bazı lö­se­mi­li ço­cuk­la­rın da ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen yü­rü­yüş yak­la­şık 4 ki­lo­met­re sürdü. LÖSEV An­tal­ya Tem­sil­ci­si Se­mi­ha Bay­de­mir, An­ka­ra, İstan­bul, Bursa, Es­ki­şe­hir, Kay­se­ri ve yak­la­şık 4 ki­lo­met­re yü­rü­dü. An­tal­ya'da eş za­man­lı yü­rü­yüş dü­zen­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, 'Ama­cı­mız kan­se­re dik­kat çek­mek ve far­kın­da­lık ya­rat­mak. Lö­se­mi ve kan­ser te­da­vi edi­le­bi­lir has­ta­lık­tır. Spor ya­pa­rak da kan­se­ri ön­le­ye­bi­le­ce­ği­miz me­sa­jı­nı ver­mek is­te­dik” diye ko­nuş­tu. 

Kan­se­re ‘Dur’ de­di­ler Haberine Yorum Yapınız