İşçi­le­ri­ne zam ve ik­ra­mi­ye müj­de­si

Baş­kan Tü­tün­cü, Te­miz­lik İşleri Mü­dür­lü­ğü'nün ta­şe­ron ça­lı­şan­la­rı­na zam ve ik­ra­mi­ye müj­de­si verdi. Tü­tün­cü, "Ça­lı­şan­la­rı­mız­la hiç­bir zaman baş­kan­cı­lık oy­na­ma­dım" dedi.


Kepez Be­le­di­ye­si Baş­ka­nı Hakan Tü­tün­cü, Te­miz­lik İşleri Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şan­la­rıy­la akşam ye­me­ğin­de bir araya geldi. Te­miz­lik İşleri Mü­dür­lü­ğü’nün, Fevzi Çak­mak Ma­hal­le­si’ndeki şan­ti­ye­sin­de­ki ye­me­ğe AK Parti An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li İbra­him Aydın, AK Parti Kepez İlçe Baş­ka­nı Yusuf İşeri ve mec­lis üye­le­ri de ka­tıl­dı.Baş­kan Hakan Tü­tün­cü, çe­şit­li za­man­lar­da Te­miz­lik İşleri Mü­dür­lü­ğü’nün ça­lı­şan­la­rıy­la bir araya ge­le­rek, on­lar­la sıcak bir sof­ra­yı pay­laş­tık­la­rı­nı söy­le­di.

“Ça­lı­şan­la­rı­mız­la aile olduk, Kepez’e hu­zu­ru ge­tir­dik”
Be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rıy­la özel bir or­ta­mı pay­laş­ma­yı ve on­lar­la yol ar­ka­da­şı ol­ma­yı yö­ne­tim an­la­yış­la­rı­nın mer­ke­zi­ne yer­leş­tir­dik­le­ri­ne işa­ret eden Baş­kan Tü­tün­cü, “Ça­lı­şan­la­rı­mız­la hiç­bir zaman baş­kan­cı­lık oy­na­ma­dım. Her zaman per­so­ne­li­mi­zin ar­ka­da­şı, dostu ol­ma­yı he­def­le­dim. Ve Kepez’in dört bir ya­nın­da­ki eser­le­ri­miz, or­ta­ya koy­du­ğu­muz ba­şa­rı­lar, hiz­met­ler­de ulaş­tı­ğı­mız se­vi­ye ve ka­li­te hep bu kol­lek­tif an­la­yış­ta ha­re­ket et­me­mi­zin ne­ti­ce­si­dir. Eğer bugün Kepez’in dört bir ta­ra­fın­da be­le­di­ye­miz­den yüzde 80’ler se­vi­ye­sin­de bir mem­nu­ni­yet varsa bu ba­şa­rı aile man­tı­ğı ile işe yak­laş­ma­mı­zın ne­ti­ce­sin­de ol­muş­tur. Bütün ça­lı­şan­la­rı­mı­zı Kepez’de huzur dolu bir or­ta­mı oluş­tur­duk­la­rın­dan do­la­yı kut­lu­yo­rum” dedi.

24 saat ter­te­miz bir Kepez
Tü­tün­cü, Kepez Be­le­di­ye­si ile il­gi­li ya­pı­lan mem­nu­ni­yet ana­liz­le­rin­de Te­miz­lik İşleri Mü­dür­lü­ğü’nün üst sı­ra­lar­da bu­lun­du­ğu­nu anım­sa­ta­rak, “Bizim, 24 Saat ter­te­miz Kepez slo­ga­nı­mız sa­de­ce kuru slo­gan­dan iba­ret de­ğil­dir. 24 saat ter­te­miz bir Kepez, ge­ce-gün­düz, 24 saat bo­yun­ca büyük bir he­ves­le, büyük bir di­sip­lin­le ça­lı­şan Te­miz­lik İşleri Mü­dür­lü­ğü­mü­zün ça­lı­şan­la­rı­nın or­ta­ya koy­du­ğu bir ba­şa­rı­dır. Bu ba­şa­rı­dan do­la­yı mü­dür­lü­ğü­mü­zün ça­lı­şan­la­rı­nı kut­lu­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

“Ça­lı­şa­nı­mı­zı bay­ram­la­ra boynu bükük gön­der­mi­yo­ruz”
Be­le­di­ye­nin tüm ça­lı­şan­la­rı­nın alın teri ku­ru­ma­dan ma­aş­la­rı­nı ve sos­yal hak­la­rı­nı al­dık­la­rı­nın al­tı­nı çizen Tü­tün­cü, “Be­le­di­ye­mi­zin her nok­ta­sın­da görev yapan yol ar­ka­daş­la­rım, alın­la­rı­nın teri ku­ru­ma­dan ücret ala­cak­la­rı­na ka­vu­şu­yor­lar. Be­le­di­ye­mi­zin bütün bi­rim­le­rin­de ça­lı­şan memur, işçi, söz­leş­me­li, ta­şe­ron şir­ke­ti­mi­zin per­so­ne­li olsun bun­la­rın hepsi ma­aş­la­rı­nı günü gü­nü­ne alı­yor­lar. İkra­mi­ye, özen­dir­me, fazla mesai gibi ko­nu­lar­da 8 yıl­dır gös­ter­di­ği­miz per­for­mans or­ta­dır. Bun­la­rın bir gün bile ge­cik­me­di­ği­ni ça­lı­şan­la­rı­mız bi­li­yor. Biz­den ön­ce­ki dö­nem­de ik­ra­mi­ye, özen­dir­me, mesai gibi ala­cak­la­rı­na ka­vu­şa­ma­dık­la­rı gün­le­ri de ha­tır­lı­yor­lar. 2009-2014 dö­ne­min­de bazı be­le­di­ye­le­rin ta­şe­ron ça­lı­şan­la­rı­na 4 ay, 5 ay maaş öde­me­di­ği de An­tal­ya ka­mu­oyu bi­li­yor. Allah’a çok şü­kür­ler olsun hiç­bir bay­ra­ma per­so­ne­li­mi­zi boynu bükük, maaş öde­me­den gön­der­me­dik. Her zaman per­so­ne­li­mi­zi ken­di­miz­den daha üstün gör­dük. Her zaman onlar aile­le­riy­le ev­le­rin­de mutlu ol­sun­lar is­te­dik. Mali ba­şa­rı­nın kar­şı­sın­da ciddi bir mali di­sip­lin, kamu kay­nak­la­rı­nın en etkin şe­kil­de kul­lan­ma ar­zu­su var.”

Te­miz­lik iş­çi­si­ne bin TL ik­ra­mi­ye
Te­miz­lik İşleri Mü­dür­lü­ğü’nün ta­şe­ron iş­çi­le­ri­ne maaş müj­de­si veren Baş­kan Hakan Tü­tün­cü, “Katı atık top­la­ma, sü­pür­me hiz­met alımı iha­le­miz­den sonra Eylül ve Ekim ayı gibi yeni dönem söz­leş­me­mi­zi im­za­la­ya­ca­ğız. Ye­ni­le­nen söz­leş­me dö­ne­min­de Te­miz­lik İşleri Mü­dür­lü­ğü’ndeki ta­şe­ron ça­lı­şan­la­rı­mız ma­aş­la­rı­nı zamlı ve yük­sek ala­cak­lar. Her iş­çi­mi­ze en az 200 TL artı maaş ila­ve­si ya­pa­ca­ğız. Yeni söz­leş­me ile en düşük maaş bin 600 TL ola­cak. Ta­şe­ron ça­lı­şan­la­rı­mı­za Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nda 400 TL, Kur­ban Bay­ra­mı’nda ise 600 TL top­lam­da ise bin TL ik­ra­mi­ye öde­me­si de ya­pa­ca­ğız.”İHA