Ko­mis­yon­cu­lar “Akcan” dedi

Son yıl­lar­da ciddi sı­kın­tı­lar­la bo­ğu­şan Hal ko­mis­yon­cu­la­rı, Nev­zat Akcan’ı tam des­tek­le baş­kan­lık kol­tu­ğu­na ge­tir­di. Yap­tı­ğı ilk ko­nuş­ma­da, “İşimiz zor ve sı­kın­tı­la­rı­mız büyük. El ele verip, bu sı­kın­tı­la­rı aşa­ca­ğız” dedi.


An­tal­ya Top­tan­cı Hal Yaş Sebze ve Meyve Ko­mis­yon­cu­la­rı Der­ne­ği’nin baş­kan­lık kol­tu­ğu­na, se­çi­me tek lis­tey­le giren ve Hal ko­mis­yon­cu­la­rı­nın büyük des­te­ği­ni alan Nev­zat Akcan geldi. Akcan, “İşimiz zor ve sı­kın­tı­la­rı­mız büyük. El ele verip, bu sı­kın­tı­la­rı aşa­ca­ğız” dedi. Der­nek bi­na­sın­da ya­pı­lan se­çi­me, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Hal Za­bı­ta Daire Baş­ka­nı Mu­har­rem Ka­vur­ka­cı ile An­tal­ya­lı­la­rın ve Hal es­na­fı­nın ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı Mit­hat Yıl­maz, İsmail Erten ve eski baş­kan­lar da ka­tıl­dı. Baş­kan­la­ra, hiz­met­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür pla­ket­le­ri ve­ril­di. 
Güçlü yö­ne­tim oluş­tu
Se­çi­me tek lis­tey­le giren Nev­zat Akcan, hal ko­mis­yon­cu­la­rı­nın büyük des­te­ğiy­le baş­kan se­çi­lir­ken, yeni Yö­ne­tim Ku­ru­lu Fatih Ekin­ci, Erkan Tosun, Mus­ta­fa Demir, Murat Yıl­maz, Kazım Ak­bu­lut, Esat Gök, Hasan Ertek, Mus­ta­fa Şa­hi­ner, Savaş Ay­va­cı, Emin Böçek, Nedim Mutlu ve Kerim Kaya’dan oluş­tu. Baş­kan Akcan, “Bana des­tek veren ve bugün ya­nı­mız­da olan tüm ko­mis­yon­cu ar­ka­daş­la­rı­ma ve da­vet­li­le­ri­mi­ze bir kez daha son­suz te­şek­kür­le­ri­mi su­na­rım” di­ye­rek şöyle devam etti:
Ba­ha­ne değil, çözüm
“Şun­dan emin olun ki bana gös­ter­miş ol­du­ğu­nuz bu büyük il­gi­ye her zaman layık ola­ca­ğım. Bi­li­yo­rum ki işi­miz çok zor. Ancak ben ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­rim bu gö­re­ve ba­ha­ne­ler üret­mek için değil, çözüm üret­mek için gel­dik.” Öte yan­dan se­çi­me ka­tı­lan ve Nev­zat Akcan baş­kan­lı­ğın­da olu­şan yeni Hal Ko­mis­yon­cu­lar Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri­ne ba­şa­rı­lar di­le­yen An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Hal Za­bı­ta Daire Baş­ka­nı Mu­har­rem Ka­vur­ka­cı da “Siz var­sı­nız ki biz varız. Siz­le­rin so­run­la­rı, bizim so­ru­nu­muz­dur. Biz­ler de çözüm üret­mek ve siz­le­re des­tek ver­mek için bu­ra­da­yız” diye ko­nuş­tu. 

Ko­mis­yon­cu­lar “Akcan” dedi Haberine Yorum Yapınız