YÖ­RÜK­LERİN İZİNDE

Ka­ra­ali­oğ­lu par­kın­da dü­zen­le­nen, Fo­toğ­raf Sa­nat­çı­sı Mus­ta­fa Gümüş’ün ‘Yö­rük­le­rin İzinde’ ko­nu­lu ki­şi­sel fo­toğ­raf ser­gi­si yoğun ilgi gördü. Gümüş, fo­toğ­raf­la­rın­da sarı ke­çi­ler yö­rük­le­ri­ni an­lat­tı.


Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ya­rış­ma­lar­da bi­rin­ci­lik­ler ile çe­şit­li ödül­le­re de sahip olan Sa­nat­çı Mus­ta­fa Gümüş, 2013 yı­lın­dan bu yana özel­lik­le sarı ke­çi­ler üze­ri­ne ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı­nı ve ça­lış­ma­la­rı­nın sa­de­ce fo­toğ­raf­la sı­nır­lı ol­ma­dı­ğı­nı, ço­cuk­lar­la il­gi­li he­di­ye kam­pan­ya­sı da yap­tı­ğı­nı kay­det­ti. 
‘AĞIR­LIK ÇO­CUK­LAR­DA
Gümüş, Kam­pan­ya­la­rın yar­dım kam­pan­ya­sı ol­ma­dı­ğı­nı, 6 ar­ka­da­şı ile bir­lik­te al­dık­la­rı he­di­ye­le­ri ço­cuk­la­rı mutlu etmek adına ver­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di. Gümüş, “Fo­toğ­raf ile il­gi­li ola­rak ilk kez 2013 yı­lın­da, sarı ke­çi­ler­le il­gi­li bir sergi yap­mış­tım. Daha son­ra­sın­da, yur­dun çe­şit­li şe­hir­le­rin­de sergi aç­ma­ya devam ettim” diye ko­nuş­tu. Fo­toğ­raf­lar­da, Yö­rük­le­rin yaşam tar­zı­nı yan­sıt­tı­ğı­nı ve ağır­lı­ğı ço­cuk­la­rın oluş­tur­du­ğu­nu be­lir­ten Gümüş, fo­toğ­raf çek­me­yi iş ola­rak değil de hobi ola­rak yap­tı­ğı­nı vur­gu­la­dı. 
‘YOK OLMA EŞİĞİNDE­LER’
Asıl mes­le­ği­nin tu­rizm ol­du­ğu­nu söy­le­yen Gümüş, sarı ke­çi­le­rin son ko­nar­gö­çer ol­duk­la­rı­nı ve yaz kış çadır ha­ya­tı ya­şa­dık­la­rı­nı kay­det­ti. Gümüş, “Yavaş yavaş tek­no­lo­ji­ye ayak uy­du­ru­yor­lar ve yok olma eşi­ğin­de­ler ancak, müm­kün ol­du­ğu kadar on­la­rı fo­toğ­raf­la­ya­rak so­run­la­rı­nı çöz­me­ye yar­dım­cı olu­yo­rum. Fo­toğ­ra­fın bir köşe de dur­ma­sı ye­ri­ne, bir yerde asılı ol­ma­sı­nın daha iyi. Bu yüz­den cüzi fi­yat­lar­la fo­toğ­raf­la­rı sa­tı­yo­rum. Bu şe­kil­de ya­pı­lan ser­gi­nin mas­raf­la­rı­nı kar­şı­lı­yo­rum” dedi. 

YÖ­RÜK­LERİN İZİNDE Haberine Yorum Yapınız