EZGİLERLE YÖ­RE­LERİ GEZDİK

Ata­can Ko­ro­su, Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si Fes­li­kan Sa­lo­nu’nda Türk Halk Mü­zi­ği(THM) kon­se­ri verdi. Çok sa­yı­da THM se­ve­ri­nin ka­tıl­dı­ğı kon­ser­de, din­le­yi­ci­ler unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir müzik şö­le­ni ya­şa­dı­lar.


Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si Fes­li­kan Sa­lo­nu’nda, Ata­can Ko­ro­su ta­ra­fın­dan Türk Halk Mü­zi­ği(THM) kon­se­ri dü­zen­len­di. Kon­se­re çok sa­yı­da Türk Halk Mü­zi­ği se­ve­ri ka­tıl­dı. Şef Şakir Gü­zel­ba­ba yö­ne­ti­min­de ger­çek­leş­ti­ri­len kon­ser­de, din­le­yi­ci­le­re Ana­do­lu’nun unu­tul­ma­yan THM par­ça­la­rı ses­len­di­ril­di. 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Uzun ha­va­lar­la hüz­nün, ha­re­ket­li par­ça­lar­la da mut­lu­lu­ğun ya­şan­dı­ğı kon­ser, sa­nat­se­ver­ler ta­ra­fın­dan büyük ilgi gördü. Tür­ki­ye’nin 7 böl­ge­sin­den bir­çok ese­rin ses­len­di­ril­di­ği kon­ser se­yir­ci­ler ta­ra­fın­dan ayak­ta al­kış­lan­dı. Solo ve koro ha­lin­de ses­len­di­ri­len par­ça­la­ra se­yir­ci­ler­de eşlik etti. 
MÜZİK ŞÖLENİ 
Ata­can Ko­ro­su, her ay dü­zen­le­dik­le­ri Türk Halk Mü­zi­ği kon­ser­le­ri ile va­tan­daş­la­ra unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir müzik şö­le­ni ya­şa­tı­yor­lar. Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si Fes­li­kan Sa­lo­nu’nda, 12.’nci kez türk halk mü­zi­ği se­ver­le­ri ile bir araya gelen koro, ye­te­nek­li so­list­le­ri ve üstün per­for­mans­la­rı ile An­tal­ya’da büyük ilgi gö­rü­yor­lar. 

EZGİLERLE YÖ­RE­LERİ GEZDİK Haberine Yorum Yapınız