TİYAT­RO­DA FEMİNİST YORUM

An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (ATSO) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Eski Yunan Ti­yat­ro Oyun­la­rı­nın Fe­mi­nist Yo­ru­mu’ ko­nu­lu se­mi­ne­re,Yeni Ze­lan­da Otago Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe bö­lü­mün­de dok­to­ra ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Ünsal Çimen konuk oldu.


Yeni Ze­lan­da Otago Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nde dok­to­ra ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Ünsal Çimen, ‘Eski Yunan Ti­yat­ro Oyun­la­rı­nın Fe­mi­nist Yo­ru­mu’ an­lat­tı. 
An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (ATSO) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Eski Yunan Ti­yat­ro Oyun­la­rı­nın Fe­mi­nist Yo­ru­mu’ ko­nu­lu se­mi­ne­re, Yeni Ze­lan­da Otago Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe bö­lü­mün­de dok­to­ra ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Ünsal Çimen konuk oldu. Ata­er­kil top­lum­la­rın bu bü­tün­le­yi­ci dü­şün­ce­nin ak­si­ne, do­ğa­list diye ta­nım­la­nan ikici bir an­la­yı­şa sahip ol­duk­la­rı­nı ve bu dü­şün­ce­nin zıt­lık­lar­dan oluş­tu­ğu­nu kay­de­den Çimen, erkek ka­dı­nın, ruh-mad­de ve zi­hin-mad­de gibi bir­bi­ri­ne zıt an­la­yış­la­rı ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di. Av­ru­pa’da halen 1 Mayıs’ta Bahar Şen­li­ği’nin kut­lan­dı­ğı­nı ifade eden Çimen, yerin ka­dı­nı, di­re­ğin ise er­ke­ği tem­sil et­ti­ği­ni, bu bir­leş­me­nin erkek ve ka­dı­nın bir araya gelip ürün ver­me­si­ni ifade et­ti­ği­ni söy­le­di. 
DÖN­GÜ­SEL DOĞA
Yeni Ze­lan­da Otago Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nde dok­to­ra ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Ünsal Çimen, “Ana­er­kil top­lum­la­rı­nın do­ğa­ya karşı bü­tün­cül yak­la­şım­la­rı var­dır. Freud’un de­di­ği gibi dön­gü­sel doğa, 2 te­me­le da­ya­nır. 1’in­ci­si üreme iç­gü­dü­sü, 2’ncisi ise ölüm kor­ku­su­dur. Bu iki iç­gü­dü, in­sa­nı ha­yat­ta tut­ma­ya yarar. Üreme ve ölüm ah­la­ki dü­şün­ce­de ay­nı­dır. Ölüm ye­ni­den doğum de­mek­tir. Ye­ni­den doğum ise ölüm de­mek­tir.” diye ko­nuş­tu. Eski in­san­la­rın ya­şa­mın de­va­mı için önce kur­ban tö­ren­le­rin­de kur­ban ver­dik­le­ri­ni daha sonra için­de cin­sel­li­ğin ol­du­ğu, kut­sal ev­li­lik tö­ren­le­ri yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Çimen, bu şe­kil­de bir yılı ta­mam­la­dık­la­rı­nı vur­gu­la­dı. Ölüm ve cin­sel­li­ğin ol­du­ğu gi­zem­le­rin ha­ki­ka­te ulaş­ma­ya yar­dım­cı olan bir deney ol­du­ğu­nu ifade eden Çimen, “O gi­zem­le­re ka­tıl­dı­ğı­nız zaman siz ha­ki­ka­ti gör­müş olu­yor­su­nuz. Gö­zü­nüz­le değil de, zih­ni­niz­le gör­müş olu­yor­su­nuz ha­ki­ka­ti” dedi. 
‘İDE­ALAR, MAD­DENİN KENDİSİ’
Pla­ton’un aşkı eğ­ri­leş­tir­di­ği­ni söy­le­yen Ünsal Çimen, cin­sel­li­ği 2 erkek ara­sın­da olan bir aşka dö­nüş­tür­dü­ğü­nü kay­det­ti. Çimen, pla­to­nik aşkın 2 erkek ara­sın­da ola­bi­le­ce­ği­ni ve pla­to­nik­te cin­sel­li­ğin ol­ma­dı­ğı­nı, ma­ne­vi an­lam­da aşk ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek, pla­to­nik için ha­ki­ka­tin ide­alar ol­du­ğu­nu ve ide­ala­rı gö­re­bil­mek için önce bu aşkın ya­şan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Çimen, “Sok­ra­tes ve öğ­ren­ci­le­ri ara­sın­da bu tür bir aşk var­dır. O aşkı sa­ye­sin­de güzel bir be­den­den daha çok be­de­ne, bi­lim­den sa­na­ta ve en so­nun­da di­ya­lek­tik ile ide­ala­rı gör­me­ye yük­se­lir­si­niz. İde­alar, mad­de­nin bir bi­çi­mi ve mad­de­nin ken­di­si ol­du­ğu­nu öne sü­rü­yor­lar. Pla­ton bi­çi­mi de alı­yor ve dün­ya­nın dı­şı­na çı­kar­tı­yor. Bizim bu­ra­da gör­dü­ğü­müz bi­çim­le­rin, do­ğa­nın yan­sı­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.” diye ko­nuş­tu. 

TİYAT­RO­DA FEMİNİST YORUM Haberine Yorum Yapınız