TRANSFER HAREKATI

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için transfer çalışmalarını şim­di­den baş­la­tan An­tal­yas­por’da yıl­dız fut­bol­cu­lar ile gö­rü­şül­me­ye baş­lan­dı. Akrep, İzlan­da­lı golcüAronGun­nar­son, Ömer Şiş­ma­noğ­lu’nun yanı sıra Jer­ma­inDefoe ile gö­rüş­me­ye baş­la­dı.


Önü­müz­de­ki sezon şam­pi­yon­lu­ğa oy­na­yan bir takım kur­mak için trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı Tek­nik Di­rek­tör Rıza Ça­lım­bay’ın ge­li­şi ile müt­hiş bir çıkış ya­ka­la­yan An­tal­yas­por’da ge­lecek se­zo­nun şe­kil­len­me­si­ne şim­di­den baş­la­nıl­dı. Rıza hoca sezon içi yap­tı­ğı açık­la­ma­lar da ‘Bu ta­kı­mı ben kur­ma­dım ku­rul­muş bir ta­kı­mın üs­tü­ne gel­dim, An­tal­ya tam bir fut­bol kenti, bu­ra­yı se­vi­yo­rum se­ne­ye de bu­ra­da­yım, önü­müz­de­ki sezon ta­kı­mı ben ku­ra­ca­ğım’ şek­lin­de ifa­de­ler kul­lan­dı. An­tal­yas­por ilk ola­rak Euro 2016’da yıl­dı­zı par­la­yan AronGun­nars­son’ı trans­fer etmek is­te­di­ği iddia edildi.​Antalyas­por Baş­ka­nı Ali Şafak Öz­türk de geç­ti­ği­miz gün­ler­de yap­tı­ğı açık­la­may­la 2 yıl­dız fut­bol­cuy­la gö­rüş­tük­le­ri­ni söy­le­miş­ti.İzlan­da­lıGun­nars­son’ınSa­mu­elEto’o’nun An­tal­yas­por’da ol­ma­sı se­be­biy­le An­tal­yas­por’a sıcak bak­tı­ğı öğ­re­nil­di.

AronGun­nars­son kim­dir ?
28 ya­şın­da­ki AronGun­nars­son, İngil­te­re Cham­pi­ons­hip Ligi ta­kım­la­rın­dan Car­diff City’de forma giyiyor.​Forvet po­zis­yo­nun­da görev yapan Gun­nars­son, bu sezon ligde oy­na­dı­ğı 40 maçta 3 gol, 3 de asist kay­det­ti.
An­tal­yas­por’un ikin­ci he­de­fi Jer­ma­inDefoe ol­du­ğu iddia edil­di. Jer­ma­inDefoe’ınEto’o fak­tö­rün­den do­la­yı An­tal­yas­por’a sıcak bak­tı­ğı öğ­re­nil­di.
Jer­ma­in

Defoekim­dir ?
34 ya­şın­da­ki Jer­ma­inDefoe, İngil­te­re Pre­mi­er Lig ta­kım­la­rın­dan Sun­der­land’de forma giyiyor.​Forvet po­zis­yo­nun­da görev yapan Defoe, bu sezon forma giy­di­ği 35 maçta 15 gol kay­det­ti.Öte yan­dan Be­şik­taş’ta ye­te­ri kadar şans bu­la­ma­yan Ömer Şiş­ma­noğ­lu ile yol­lar ay­rı­lı­yor.Si­yah-Be­yaz­lı­lar’da bu sezon is­te­di­ği kadar forma şansı bul­mak­ta zor­la­nan Ömer Şiş­ma­noğ­lu, 8 lig ma­çın­da forma giyip 2 gol­lük per­for­mans ser­gi­le­miş­ti. Be­şik­taş’la söz­leş­me­si sezon so­nun­da bi­tecek olan 27 ya­şın­da­ki fut­bol­cuy­la lig bi­ti­min­de yol­la­rın ay­rı­la­ca­ğı bil­di­ril­di. 27 ya­şın­da­ki fut­bol­cuy­la An­tal­yas­por’un il­gi­len­di­ği öğ­re­nil­di.
 

TRANSFER HAREKATI Haberine Yorum Yapınız