Öğ­ren­ci­le­re tra­fik şap­ka­sı

Tra­fik Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Kemer’de öğ­ren­ci­le­re tra­fik şap­ka­sı da­ğı­tıl­dı.


Kemer Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Tra­fik Şube Amir­li­ği ekip­le­ri, Ars­lan­bu­cak Ma­hal­le­si'ndeki Mus­ta­fa Rüştü Tun­cer İlko­ku­lu'nda öğ­ren­ci­le­re tra­fik şap­ka­sı da­ğıt­tı. Polis ekip­le­ri, şapka da­ğı­tı­mı ön­ce­sin­de öğ­ren­ci­le­re tra­fik ku­ral­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler verdi. Öğ­ren­ci­le­re tra­fik ku­ral­la­rı­na uyul­du­ğu zaman hiç­bir zaman kaza ya­şan­ma­ya­ca­ğı­nı an­la­tan polis ekip­le­ri, gü­ven­li yol­cu­luk için em­ni­yet ke­me­ri­ni tak­ma­la­rı­nı tav­si­ye etti. Şap­ka­la­rı­nı he­ye­can ve se­vinç­le alan öğ­ren­ci­ler daha sonra tra­fik po­lis­le­ri ile fo­toğ­raf çek­tir­di.