MURAT BOZ AN­TAL­YA’DA

Ünlü Pop Sa­nat­çı­sı Murat Boz, An­tal­ya’ya ge­li­yor. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de An­tal­ya­lı­la­ra ka­pı­la­rı­nı ara­la­yan bir alış veriş mer­ke­zi’nin ko­nu­ğu ola­rak An­tal­ya’ya gelen Murat Boz, par­ça­la­rı ile pop se­ver­le­ri coş­tu­ra­cak.


Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ka­pı­la­rı­nı An­tal­ya’ya ara­la­yan yeni alış veriş mer­ke­zi zi­ya­ret­çi­le­ri­ne çok özel anlar ya­şat­ma­ya devam edi­yor. Muh­te­şem bir açı­lış­la zi­ya­ret­çi­le­re ka­pı­la­rı­nı açan alış veriş mer­ke­zi şim­di­de Murat Boz kon­se­ri ile zi­ya­ret­çi­le­ri­ne unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir an ya­şa­ta­cak. Alış Veriş Mer­ke­zi’nin et­kin­lik­le­ri, çer­çe­ve­sin­de 12 Mayıs Cuma günü ünlü pop sa­nat­çı­sı Murat Boz kon­ser ve­recek. Ünlü Pop Sa­nat­çı­sı Murat Boz, 20.30’da hay­ran­la­rı­na ses­le­necek. 
An­tal­ya­lı hay­ran­la­rı ile bir araya ge­lecek olan ünlü pop sa­nat­çı­sı Murat Boz, ‘Adını Bilen Yaz­sın, Janti, Öz­le­dim, Il­tı­mas, İyi Ki Doğ­dun, Di­re­ni­yor­sun, Dö­ner­se Se­nin­dir, Vaz­ge­çe­mem, Aşk­la­rım Büyük Ben­den, Geri Dönüş Olsa, Ka­la­mam Ar­ka­daş, Te­mel­li, So­ya­dım­sın, Hayat Öpü­çü­ğü adlı par­ça­la­rı­nı ses­len­di­recek. Ünlü Pop Sa­nat­çı­sı Murat Boz, son gün­ler­de sa­nat­çı ar­ka­daş­la­rı ile yap­tı­ğı dü­et­ler le de büyük be­ğe­ni top­la­mış­tı. Murat Boz’un, özel­lik­le Ebru Gün­deş ile bir­lik­te ‘Gün Ağar­dı’ par­ça­sı­na yap­tı­ğı düet hit ol­muş­tu. 

MURAT BOZ AN­TAL­YA’DA Haberine Yorum Yapınız