Genç­ler ümit ve­ri­yor

An­tal­yas­por Bas­ket­bol U18 Ta­kı­mı, Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan An­tal­ya’da dü­zen­le­nen ve 1 hafta süren U18 Bas­ket­bol Tür­ki­ye A Se­ri­si Şam­pi­yo­na­sın­da ikin­ci oldu. Genç Ak­rep­ler, Tar­sus Ame­ri­kan Ko­le­ji’ne fi­nal­de 68-70 mağ­lup oldu.


16 ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği or­ga­ni­zas­yon­da kar­şı­laş­ma­lar An­tal­ya Ata­türk Spor Sa­lo­nu ve Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Gazi Mus­ta­fa Kemal Spor Sa­lo­nu’nda oy­nan­dı. 2-7 mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da An­tal­ya Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Gazi Mus­ta­fa Kemal Spor Sa­lo­nu ve Ata­türk Spor sa­lo­nun­da oy­na­nan bas­ket­bol maç­la­rı­na U18 Genç Er­kek­ler (A) ka­te­go­ri­sin­de 16 Takım ka­tıl­dı.An­tal­ya Ata­türk Spor Sa­lo­nu'ndaki yarı final ma­çın­da Teş­vi­ki­ye Aka­de­mi ile kar­şı­la­şan An­tal­yas­por U18 ta­kı­mı, ra­ki­bi­ni 78-58 ye­ne­rek adını fi­na­le yaz­dır­dı. Final ma­çın­da Tar­sus Ame­ri­kan Ko­le­ji ile kar­şı­la­şan kır­mı­zı-be­yaz­lı takım, ra­ki­bi­ne 68-70 mağ­lup ola­rak ikin­ci oldu. An­tal­yas­por Bas­ket­bol Alt­ya­pı Me­na­je­ri Arda Urcu sonuç için “Büyük mü­ca­de­le­ler­le gel­di­ği­miz nokta hem An­tal­ya­lı­lar hem de ca­mi­amız için onur ve­ri­ci­dir. Genç­le­ri­mi­zin bu ba­şa­rı­sı ge­le­ce­ğe umut­la bak­ma­mı­zı sağ­la­mış­tır. İle­ri­ki se­ne­ler­de daha çok ça­lı­şa­rak hem oyun­cu­la­rı­mı­zın se­vi­ye­si­ni hem de alı­na­cak de­re­ce­le­ri birer ba­sa­mak üst se­vi­ye­ye çı­kar­mak he­de­fi­miz­dir. Tek­nik eki­bi­mi­zi de ya­şat­tı­ğı bu büyük onur­dan do­la­yı kut­la­rım" diye ko­nuş­tu. Maç­lar­da gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rı­lı per­for­mans da sayı li­de­ri Ege Elit ta­kı­mın­dan Bora Ata­lay Memiş, Ri­ba­und Li­de­ri Çağ­daş Batı İhti­sas ta­kı­mın­dan Tah­sin Üs­tü­nel, Asist li­de­ri An­tal­yas­por ta­kı­mın­dan Ba­tu­han Aksu oldu.

Genç­ler ümit ve­ri­yor Haberine Yorum Yapınız