Rus­lar za­fe­ri kut­la­dı

Kemer’de tatil yapan Rus­lar, 2. Dünya Sa­va­şı'nda Sov­yet­ler Bir­li­ği'nin Nazi Al­man­ya­sı'na karşı ka­zan­dı­ğı za­fe­ri kut­la­dı.


Kemer Kay­ma­kam­lı­ğı ve Kemer Be­le­di­ye­sin­ce Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda dü­zen­le­nen kut­la­ma­la­ra, Kemer Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Cihad Fes­li­han, Kemer Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kemal Yük­sel, Rusya'nın An­tal­ya Baş­kon­so­lo­su Oleg Ro­go­za, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Yasin Ber­çin, Kemer Em­ni­yet Mü­dü­rü Tev­fik Ka­ra­ya­ka­lı, Kemer Otel­ci­ler ve İşlet­me­ci­ler Bir­li­ği (KETOB) Baş­ka­nı Tay­yar Gül, Rusya Dost­luk ve Kül­tür Der­ne­ği Baş­ka­nı Ma­ri­na So­ro­ni­ka, il­çe­de tatil yapan Rus ve diğer ülke va­tan­daş­la­rı ka­tıl­dı.Kut­la­ma­lar ön­ce­si ko­nuş­ma yapan Kay­ma­kam Fes­li­han, Kemer'in her yıl yerli ve ya­ban­cı mi­sa­fir ağır­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, bun­la­rın büyük ço­ğun­lu­ğu­nu Rus­la­rın oluş­tur­du­ğu­nu söy­le­di.Fes­li­han, Kemer'e gelen Rus mi­sa­fir­ler­le yıl­lar­dır dost­luk ve ar­ka­daş­lık iliş­ki­le­ri­nin ge­liş­ti­ği­ni ifade ede­rek, Rus­la­rın Zafer Bay­ra­mı coş­ku­su­na ortak olmak is­te­dik­le­ri­ni kay­det­ti. Fes­li­han, il­çe­de ya­şa­yan ve ta­ti­li­ni sür­dü­ren Rus­la­rın zafer bay­ra­mı­nı kut­la­dı. Kemer Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yük­sel ise Rus­lar ile Türk hal­kı­nın kader or­tak­lı­ğı ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, Kur­tu­luş Sa­va­şı sı­ra­sın­da Rus­la­rın Türk'lere des­tek ver­di­ği­ni ha­tır­lat­tı.İstan­bul Tak­sim'deki Ata­türk hey­ke­li­nin ar­ka­sın­da iki Rus as­ke­ri­nin bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Yük­sel, Rus­la­rın zafer bay­ra­mı­nı kut­la­dı. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan ya­pı­lan dans gös­te­ri­le­ri, mini kon­ser­ler renk­li gö­rün­tü­ler oluş­tur­du. Kut­la­ma­la­ra ka­tı­lan­lar ya­ka­la­rı­na, Rus Zafer Bay­ra­mı­nı sem­bo­lik ola­rak an­la­tan siyah ve tu­run­cu renk­te kur­de­le, baş­la­rı­na ise savaş za­ma­nın­dan kalan bere taktı. 

Rus­lar za­fe­ri kut­la­dı Haberine Yorum Yapınız