‘ER­GENLİK VE OTİZM’

Her yıl ya­pı­lan ve bu yıl 5’inci bu­luş­ma­la­rı olan Down Send­rom­lu ço­cuk­la­rın et­kin­li­ği An­tal­ya Uy­gu­la­ma Ote­lin­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Et­kin­li­ğe, özel eği­tim ve reh­ber­lik öğ­ret­men­le­ri ka­tıl­dı.


Down Send­rom­lu ço­cuk­lar için Uy­gu­la­ma Oteli’nde ‘Er­gen­lik Dö­ne­mi ve Otizm’ ko­nu­lu et­kin­lik ger­çek­leş­ti­ril­di. Ya­pı­lan bu et­kin­li­ğe Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si öğ­ret­men­le­ri, özel eği­tim ve reh­ber­lik öğ­ret­men­le­ri ka­tıl­dı. An­tal­ya İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Yük­sel Ars­lan ko­nuş­ma yaptı. Her ko­şul­da ço­cuk­la­rı des­tek­le­mek ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Yük­sel Ars­lan, en­gel­le­re değil artık çö­züm­le­re odak­lan­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni dile ge­tir­di. 
ÖĞ­RET­MEN­LER DES­TEKÇİ
Eği­tim için bütün ça­lış­ma­la­ra devam et­tik­le­ri­ni ifade eden Ars­lan söz­le­ri­ne şu şe­kil­de ifade etti;“Kıy­met­li öğ­ret­men ar­ka­daş­la­rım ço­cuk­la­rı­mı­zın yü­zü­nün gül­dü­ğü gör­mek bizim için çok önem­li­dir. Bu güzel fes­ti­va­li ha­zır­la­yan özel ço­cuk­la­rı­mı­zın mut­lu­lu­ğu hiç­bir şeye de­ğiş­ti­ri­le­mez. Onlar bizim için apay­rı genç­ler. Engel ne olur­sa olsun, bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de hepsi üs­te­sin­den gelip, ha­ya­tı kon­for­lu kılma ça­ba­la­rı­na devam edi­yo­ruz. Yeni Tür­ki­ye’nin ay­dın­lık ya­rın­la­rı­nı, ge­le­ce­ği­ni önce siz azim­li ve fe­da­kar öğ­ret­men­ler yü­rü­tecek.
“ÖĞ­RET­MEN­LERİM ÖNEMLİ”
Eği­tim için bütün ku­rum­lar, yerel yö­ne­tim­ler, kamu ku­ru­luş­la­rı iş bir­li­ği esa­sın­da ça­lı­şı­yo­ruz. Biz Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ola­rak An­tal­ya’da ki bütün eği­ti­min prob­lem­le­ri­ni tek ba­şı­mı­za çö­ze­ce­ği­miz gibi bir id­di­anın pe­şin­de­yiz. Bunu daha güzel nasıl çö­ze­riz ce­va­bı ise ka­mu­dan, özel sek­tör­den, yerel yö­ne­tim­ler­den, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rın­dan ve gö­nül­lü te­şek­kür­le­re kadar. En güzel ço­cuk­la­rı­mı­zın ha­ya­ta tu­tun­ma­sın­da siz kıy­met­li öğ­ret­men­le­rim çok önem­li.”

‘ER­GENLİK VE OTİZM’ Haberine Yorum Yapınız