Sa­hi­le ceset vurdu

Kemer Bel­di­bi Ma­hal­le­si pla­jın­da, sa­hi­le vur­muş bir erkek ce­se­di bu­lun­du. Ce­se­din 64 ya­şın­da­ki Muh­sin Mutlu’ya ait ol­du­ğu öğ­re­nil­di.


An­tal­ya’nın Kemer İlçesi’nde de­niz­de erkek ce­set­ti bu­lun­du. Kemer İlçesi Be­le­di­bi Ma­hal­le­si pla­jı­nın yak­la­şık 50 metre açı­ğın­da bir insan ce­se­di­nin de­niz­de ol­du­ğu­nu Çal­tı­cak’da pik­nik yapan va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan dün 19:00 su­la­rın­da gö­rül­dü ve Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı­na ihbar edil­di.​Kemer İlçesi’nde gö­rev­li Sahil Gü­ven­lik Bot­la­rı­nın gö­rev­de ol­ma­sı ne­de­niy­le An­tal­ya Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı’na bağlı Dalış, Em­ni­yet, Gü­ven­lik, Arama ve Kur­tar­ma Timi (DEGAK)’dan gelen ekip­ler su üze­rin­de­ki erkek ce­se­di­ni ala­rak gel­di­ler.​Kemer İlçe mer­ke­zin­de bu­lu­nan G Ma­ri­na’da bu­lu­nan İlçe Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı’na ge­ti­ri­len ce­set­tin üze­rin­de ya­pı­lan in­ce­le­me­de şa­hı­sa ait kim­lik çıktı.Şa­hı­sın 64 ya­şın­da­ki Muh­sin Mutlu ol­du­ğu öğ­re­nil­di.Ceset ya­pı­lan in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan Kemer Dev­let Has­ta­ne­si’ne ar­dın­dan da An­tal­ya Adli Tıp Ku­ru­mu­na gön­de­ril­di.

Sa­hi­le ceset vurdu Haberine Yorum Yapınız