O, HA­SI­LAT AÇIK­LAN­DI

An­tal­yas­por Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan Ada­nas­por dep­las­ma­nı dö­nü­şün­de kaza yapan ta­raf­tar­la­ra ba­ğış­la­na­ca­ğı açık­la­nan Ba­şak­şe­hir ma­çı­nın ha­sı­la­tı belli oldu. Kar­şı­laş­ma­da 45 bin lira ha­sı­la­tın elde edil­di­ği açık­lan­dı.


An­tal­yas­por Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan Ada­nas­por dep­las­ma­nı dö­nü­şün­de kaza yapan ta­raf­tar­la­ra ba­ğış­la­na­ca­ğı açık­la­nan Ba­şak­şe­hir ma­çı­nın ha­sı­la­tı belli oldu. Bir ta­raf­ta­rın ko­lu­nun kop­ma­sıy­la so­nuç­la­nan ka­za­da ya­ra­la­nan ta­raf­tar­la­ra des­tek ama­cıy­la ha­re­ke­te geçen Kır­mı­zı-Be­yaz­lı kulüp, geç­ti­ği­miz hafta yap­tı­ğı açık­la­ma­da tüm ta­raf­ta­rı tri­bün­le­re davet et­miş­ti. Bu çağ­rı­nın ar­dın­dan Ba­şak­şe­hir maçı için stad­yu­ma akın eden Kır­mı­zı-Be­yaz­lı fut­bol­se­ver­ler, ya­ra­lı­lar için önem­li bir gelir sağ­la­dı. An­tal­yas­por’un 1-0 kay­bet­ti­ği mü­ca­de­le­yi iz­le­yen 14 bin 485 se­yir­ci­nin yak­la­şık 45 bin lira ha­sı­la­ta imza at­tı­ğı açık­lan­dı. Bu pa­ra­nın ta­ma­mı­nın ya­rar­lı­la­ra ba­ğış­la­na­ca­ğı öğ­re­ni­lir­ken, pay­la­şı­mın nasıl ya­pı­la­ca­ğı yö­ne­tim ku­ru­lu top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan be­lir­le­ne­ce­ği ifade edil­di.

Ne ol­muş­tu?
Spor Toto Süper Lig’de oy­na­nan Ada­nas­por-An­tal­yas­por ma­çı­nı iz­le­mek için Adana’ya giden An­tal­yas­por ta­raf­tar­la­rı­nı ta­şı­yan oto­büs, An­tal­ya’ya dö­ner­ken Ak­se­ki’nin Güç­lü­köy Ma­hal­le­si ya­kın­la­rın­da dev­ril­miş­ti. Ka­za­da Şükrü Önal, Emre Metin ile Yıl­maz Şen­can ya­ra­lan­mış­tı. Ya­ra­lı­lar Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si’nde te­da­vi al­tı­na alın­mış­tı 

O, HA­SI­LAT AÇIK­LAN­DI Haberine Yorum Yapınız