KONYAALTI KAN VERDİ

Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si'nin ge­le­nek­sel bir hale ge­tir­di­ği kan ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı­nın 13'ncü­sü­nü dün ger­çek­leş­tir­di. Kam­pan­ya­ya Baş­ka­n Böcek, be­le­di­ye per­so­ne­li, muh­tar­lar ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.


Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si ve Türk Kı­zı­lay’ı Batı Ak­de­niz Bölge Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ği ile ger­çek­leş­ti­ri­len kan ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı­nın 13’ncüsü be­le­di­ye bi­na­sın­da ya­pıl­dı. Kam­pan­ya­ya Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, Türk Kı­zı­lay’ı An­tal­ya Kan Bağış Mer­ke­zi Mü­dü­rü Dr. Hülya Çok­sak, be­le­di­ye per­so­ne­li, muh­tar­lar ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. Kan verme for­mu­nu dol­dur­duk­tan sonra sağ­lık kont­ro­lün­den geçen Böcek, sed­ye­ye ya­ta­rak kan verdi. Baş­kan Böcek, “Kon­ya­al­tı’nın köy­den kente dö­nü­şü­nü 27 Mart 1994 yılı iti­ba­ri ile kabul ettik ve her yeni yıl dö­nü­mü­ne sos­yal proje an­la­mın­da kan bağış kam­pan­ya­sı ile il­gi­li baş­la­dık” dedi. 


‘BİR KAN, BİR CAN’
Her­ke­se örnek olan pro­je­nin 13’ncü yı­lı­nı kut­la­dık­la­rı için mutlu ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­ren Böcek, ilk ola­rak ‘Bir Kan, Bir Can’ kam­pan­ya­sı ile baş­lat­tık­la­rı­nı söy­le­di. Baş­kan Böcek, “Bu sos­yal pro­je­de ön­ce­lik­le sev­gi­li hem­şe­ri­le­ri­me, ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­ma, muh­tar­la­rı­ma, mec­lis üye­le­ri­me ve katkı sağ­la­yan va­tan­daş­la­ra te­şek­kür ede­rim. İnşal­lah bugün ak­şa­ma kadar güzel bir bağış olur diye umu­yo­rum” diye ko­nuş­tu. Türk Kı­zı­lay’ı An­tal­ya Kan Bağış Mer­ke­zi Mü­dü­rü Dr. Hülya Çok­sak, kanın in­san­dan başka üre­te­bi­len bir kay­na­ğı ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. 


‘FAR­KIN­DA­LIK YA­RA­TI­YO­RUZ’
Türk Kı­zı­la­yı’nın 2005 yı­lın­dan bu yana dü­zen­li, gü­ven­li bir kan te­mi­ni pro­je­si­ni yü­rüt­tük­le­ri­ni ifade eden Çok­sak, söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Amaç gö­nül­lü dü­zen­li is­tek­li ba­ğış­çı­lar­dan tek elden, dev­let ve özel has­ta­ne­le­ri­nin kan ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak. Bu kam­pan­ya­da her yıl Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si ile kan bağış kam­pan­ya­sı dü­zen­li­yo­ruz. Far­kın­da­lık an­la­mın­da, top­lum li­der­le­ri­nin du­ru­şu önem­li­dir. Kı­zı­lay, 2005 yı­lın­da top­lu­mun yüzde 37 kan ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­bi­li­yor­ken, şimdi yüzde 92’sini kar­şı­la­ya­bi­li­yor” Açık­la­ma­la­rın ar­dın­dan Dr. Çok­sak, Baş­kan Böcek’e çiçek tak­dim etti.

Elif­nur Dal­kı­ran

KONYAALTI KAN VERDİ Haberine Yorum Yapınız