GA­ZE­TECİLER BİRA­RA­DA

An­tal­ya Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ile Nürn­berg Basın Ku­lü­bü ara­sın­da 14 yıl­dır sür­dü­rü­len 'kar­deş şehir'in ga­ze­te­ci­le­ri 'Pres­sec­lub Nürn­berg'de biz bize' prog­ra­mın­da bir araya geldi.


Nürn­berg'te bu­lu­nan Ga­ze­te­ci­ler, günün ilk zi­ya­re­ti­ni Sta­atst­he­ater Nürn­berg Dev­let Ti­yat­ro­su­na ger­çek­leş­tir­di. Bu­ra­da yak­la­şık 2 saat bo­yun­da ti­yat­ro ve ta­ri­hi bi­na­sı ile il­gi­li bil­gi­ler alan ga­ze­te­ci­ler, bu­ra­dan ay­rıl­dı. Akşam 19.00'da bir araya gelen ga­ze­te­ci­ler, ken­di­le­ri için or­ga­ni­ze edi­len 'Pres­sec­lub Nürn­berg'de biz bize' prog­ra­mı­na ka­tıl­dı. 
Pres­sec­lub, üyesi Alman mes­lek­taş­la­rı bilgi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du­lar. Ge­ce­nin so­nun­da An­tal­ya Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Mev­lüt Yeni ve Nürn­berg Basın Ku­lü­bü Baş­ka­nı Sigi Zeln­he­fer, üye­le­re çe­şit­li he­di­ye­ler verdi. 

GA­ZE­TECİLER BİRA­RA­DA Haberine Yorum Yapınız