YAR­DIM­CI, “BİZ AÇIZ”

Tür­ki­ye Ka­sap­lar Fe­de­ras­yo­nu Genel Baş­kan Ve­ki­li Osman Yar­dım­cı, kır­mı­zı et­te­ki yap­tı­rım­la­rın, beyaz ette de uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Dev­let et­te­ki KDV’yi kal­dır­sın. Biz açız.” dedi.


Tür­ki­ye Ka­sap­lar Fe­de­ras­yo­nu Genel Baş­kan Ve­ki­li ve An­tal­ya Ka­sap­lar Odası Baş­ka­nı Osman Yar­dım­cı, Dö­şe­me­al­tı’nda bu­lu­nan An­tal­ya En­teg­re Et Sa­na­yi ve Ti­ca­ret AŞ.’de (ANET), bir basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Yak­la­şan Ra­ma­zan ayı ne­de­niy­le fi­yat­lar ko­nu­sun­da en­di­şe­le­ri­ni dile ge­ti­ren Baş­kan Yar­dım­cı, “Et­te­ki 4 li­ra­lık KDV’yi kal­dı­rın, bizde 1 lira fiyat in­di­re­lim. Va­tan­daş 42 TL olan eti, 37 li­ra­dan yesin” dedi. 

“KDV, KAL­DI­RIL­MA­LI”
Ette her sene aynı gün­de­min ya­şan­dı­ğı­na dik­ka­ti çeken An­tal­ya Ka­sap­lar Odası Baş­ka­nı Osman Yar­dım­cı, “Et fi­ya­tın­da yüzde 40 fark var. Sorun ette mi?, Kasap es­na­fın­da mı? Kasap es­na­fı eti al­dı­ğı gibi sa­tı­yor” diye ko­nuş­tu. Tür­ki­ye’de bir çok ürün­de uy­gu­la­nan KDV in­di­ri­mi­ni de dile ge­ti­ren Baş­kan Yar­dım­cı, “Bir al­yans al­dı­ğı­nız­da sıfır KDV ödü­yor­su­nuz. Bir buz­do­la­bı­nı 10-15 yıl kul­la­nı­yor­su­nuz. Her gün al­dı­ğı­mız ette KDV var” dedi. 
“TA­VUK­ÇU SOR­GU­LAN­MA­LI”
Ete 1 yılda 2 TL. zam gel­di­ğin­de, Tür­ki­ye’nin ayağa kalk­tı­ğı­nı be­lir­ten Ka­sap­lar Odası Baş­ka­nı Osman Yar­dım­cı, ta­vuk­ta­ki, fiyat ar­tış­la­rı­nın sor­gu­lan­ma­dı­ğı­nı dile ge­tir­di. Ta­vuk­çu­la­rın sor­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bil­di­ren Baş­kan Yar­dım­cı, “Okul­lar tatil ola­cak, va­tan­daş man­gal ya­ka­cak. Tavuk fi­ya­tı yüzde 50-60’ı geçti. O zaman kır­mı­zı ete yap­tı­rım ge­li­yor­sa, bu yap­tı­rım tavuk fi­yat­la­rı­na da gel­sin” diye ko­nuş­tu. 

YAR­DIM­CI, “BİZ AÇIZ” Haberine Yorum Yapınız