Ver­gi­yi uz­man­la­rı tar­tı­şa­cak

Ulus­la­ra­ra­sı Ma­li­ye Sem­poz­yu­mu (IPFC), Kemer’de baş­la­dı. Sem­poz­yum­da uz­man­lar, ma­li­ye po­li­ti­ka­la­rı, çı­ka­rı­la­cak vergi ka­nun­la­rı, bilim in­san­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de iş bir­li­ği ve bilgi pay­la­şı­mı, vergi psi­ko­lo­ji­si gibi ko­nu­la­rın tar­tı­şı­la­cak.


Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si İkti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Ma­li­ye Bö­lü­mü ta­ra­fın­dan Göy­nük Ma­hal­le­si'nde bir otel­de dü­zen­le­nen sem­poz­yu­ma, yak­la­şık 250 aka­de­mis­yen ve ma­li­ye uz­ma­nı ka­tı­lı­yor. Ma­li­ye po­li­ti­ka­la­rı, çı­ka­rı­la­cak vergi ka­nun­la­rı, bütçe sü­reç­le­ri, bilim in­san­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de iş bir­li­ği ve bilgi pay­la­şı­mı, vergi ka­çak­çı­lı­ğı, vergi psi­ko­lo­ji­si gibi ko­nu­la­rın tar­tı­şı­la­ca­ğı sem­poz­yu­ma, Yu­na­nis­tan Uni­ver­sity of Thes­saly'denProf Dr. Ch­ris­tosKol­li­as ve Po­lon­ya Wroc­law Eko­no­mi Üniv­ser­si­te­si'nden Prof. Dr. Alic­jaBrodz­ka'da ka­tıl­dı. Sem­poz­yu­mun açı­lı­şın­da ko­nu­şan Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Meh­met Yüce, ma­li­ye sem­poz­yu­mun dün­ya­da az rast­la­nan bir or­ga­ni­zas­yon ol­du­ğu­nu söy­le­di. Yüce, kü­re­sel açı­dan ba­kıl­dı­ğı zaman 2018'de gayri safi milli ha­sı­la­nın yük­se­le­ce­ği­ni bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, kü­re­sel kriz­den bu yana süren zayıf ban­ka­cı­lık, düşüm ve­rim­li­lik, gelir da­ğı­lı­mın­da­ki so­run­la­rın bü­yü­me­yi en­gel­le­di­ği­ni kay­det­ti. Geçen sene gayri safi ha­sı­la bü­yü­me­si dün­ya­da yüzde 3, ABD'de yüzde 1,6 ol­du­ğu­nu ifade eden Yüce, "Bu bü­yü­me avro böl­ge­le­rin­de yüzde 1,7, Ja­pon­ya'da yüzde 1, Ka­na­da'da yüzde 1,4, İngil­te­re'de yüzde 1,8, Çin'de yüzde 6,7, Hin­dis­tan'da yüzde 7, Bre­zil­ya'da yüzde 3,5, geri kal­mış ül­ke­ler­de ise yüzde 2,3 ola­rak gö­rül­müş­tür." dedi. Avro böl­ge­sin­de 2013'de baş­la­yan eko­no­mik bü­yü­me­nin 2016'da da devam et­ti­ği­ni an­la­tan Yüce, zayıf iç ta­le­bin 2017'de kıs­men dü­şü­şe neden ola­ca­ğı tah­min edil­di­ği­ni söy­le­di. Yüce, OECD Ge­çi­ci Eko­no­mi Gö­rü­nüm Ra­po­ru çer­çe­ve­sin­de ba­kıl­dı­ğın­da dün­ya­da gayri safi ha­sı­la bü­yü­me­si­nin ılım­lı ama yavaş ar­tış­la 2017'de yüzde 3,3, 2018'de ise yüzde 3,6 ola­rak yük­se­le­ce­ği­nin be­lir­til­di­ği­ni söy­le­di. Kü­re­sel bü­yü­me­nin ılım­lı bir to­par­lan­ma gös­te­re­ce­ği ve bü­yü­me­nin yavaş ka­la­ca­ğı­nın tah­min edil­di­ği­ne dik­kat çeken Yüce, şöyle ko­nuş­tu: "Gayri safi ha­sı­la yö­nün­den ABD'de de 2012-2018 yıl­la­rı içe­ri­sin­de yüzde 1 ora­nın­da artış, avro böl­ge­le­rin­de binde 1 ora­nın­da aza­lış, Ja­pon­ya'da binde 2 ora­nın­da artış, İngil­te­re'de binde 2 ora­nın­da aza­lış, Çin'de binde 2 ora­nın­da aza­lış, Hin­dis­tan'da bü­yü­me­nin ka­de­me­li ola­rak bü­yü­ye­ce­ği, Bre­zil­ya'da kıs­men kü­çül­me ola­ca­ğı tah­min edi­li­yor."Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si İkti­sa­di ve İdare Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Ma­li­ye Bö­lü­mü Baş­ka­nı Prof. Dr. Adnan Ger­çek ise 1985'de baş­la­yan ma­li­ye sem­poz­yum­la­rı­nın Tür­ki­ye'nin en köklü bi­lim­sel or­ga­ni­zas­yon­la­rın­dan biri ol­du­ğu­nu söy­le­di.