ÇAN­DIR'DAN, ÇETİN'E DES­TEK

ATB Baş­ka­nı Ali Çan­dır'dan, ATSO Baş­ka­nı Davut Çetin'e des­tek geldi. ATB Baş­ka­nı Çan­dır, "Biz­ler ra­kam­lar­la, ayak­la­rı yere basan, sek­tö­rü­mü­zü ile­ri­ye gö­tü­ren açık­la­ma­lar­la görev yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz" dedi


Ga­ze­te­mi­zin dünkü sa­yı­sın­da ‘FENA KA­PIŞ­TI­LAR’ baş­lı­ğıy­la çıkan ha­ber­le il­gi­li ATB Baş­ka­nı Ali Çan­dır, açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. ATB’nin Mart Ayı mec­li­sin­de ga­ze­te­mi­ze konu olan ha­ber­le il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan ATB Baş­ka­nı Ali Çan­dır, “Ka­mu­oyun­da ‘Rusya kendi üre­ti­mi­ni ya­pı­yor’ gibi tar­tış­ma­lar hat saf­ha­da. Şunu açık­ça ifade etmek is­te­rim. Biz­ler özel­lik­le oda, borsa baş­kan­la­rı ola­rak, eli­miz­de­ki ve­ri­ler­le siz­ler­den al­dı­ğı­mız bil­gi­ler­le ka­mu­oyu­nu ay­dın­lat­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz” dedi. Daha önce ATB mec­lis top­lan­tı­sın­da ele al­dık­la­rı bir ko­nuy­la il­gi­li de bi­ri­le­ri­nin çıkıp, ileri geri ko­nuş­tu­ğu­nu bil­di­ren Baş­kan Çan­dır, “Bun­lar hayal gö­rü­yor” de­di­ler. 
“SO­RUN­LAR KA­BA­RA­CAK­TIR”
ATSO Baş­ka­nı Davut Çetin’i des­tek­le­yi­ci açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan ATB Baş­ka­nı Ali Çan­dır, “Biz­ler ra­kam­lar­la, ayak­la­rı yere basan, sek­tö­rü­mü­zü ile­ri­ye gö­tü­ren açık­la­ma­lar­la görev yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu­ra­da ko­nuş­tuk­la­rı­mız bir şeyi or­ta­ya olum­suz­luk dek­la­re etmek için değil, or­ta­da var olan bir so­ru­nun çö­zü­mü­ne katkı sağ­la­mak. Çünkü so­run­la­rı­mı­zı ne kadar ha­lı­nın al­tı­na sü­pü­rür­sek, o kadar ka­ba­ra­cak­tır. Biz so­run­la­rı ko­nu­şa­rak el bir­li­ğiy­le çözüm bul­ma­lı­yız. ‘Rusya’da üre­tim ar­tı­yor’ ile il­gi­li fark­lı de­ğer­len­dir­me­le­ri, olum­suz de­ğer­len­dir­me­mek ge­re­ki­yor” dedi. 

ATB MART AYI MECLİSİ 
ATB’nin 47’inci mec­lis top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Baş­kan Çan­dır, is­tih­dam ra­kam­la­rı­na, tarım ara­zi­le­rin­de­ki kü­çül­me­ye, YÖREX fu­arı­nın öne­mi­ne, Rusya ile ya­şa­nan krize ve An­tal­ya’nın ak­ci­ğe­ri zey­tin park pro­je­si­ne de­ğin­di. Son 10 yılın, kredi kul­la­nı­mı ile eko­no­mik bü­yü­me ara­sın­da­ki bağı de­ğer­len­di­ren Baş­kan Çan­dır, en iyi yılın 2011 yılı ol­du­ğu­nu, 2016 yılı iti­ba­riy­le kredi bü­yü­me­si ar­tı­şı ile eko­no­mik bü­yü­me ar­tı­şı ara­sın­da­ki bağın, or­ta­la­ma­dan iki kat uzak­la­şa­rak, za­yıf­la­dı­ğı­na dik­ka­ti çekti. 
İSTİHDAM TAB­LO­SU 
Sek­tö­rel is­tih­dam ra­kam­la­rı­nı da açık­la­yan ATB Baş­ka­nı Çan­dır, tarım sek­tö­rün­de yüzde 5,20, sa­na­yi sek­tö­rün­de yüzde 2.5, hiz­met sek­tö­rün­de ise yüzde 4.60 is­tih­dam sağ­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di. Ül­ke­de­ki iş­siz­lik ra­kam­la­rı­na da de­ği­nen Baş­kan Çan­dır, iş­siz­li­ğin 2016 yı­lın­da bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 5.8’lik artış gös­te­re­rek, yüzde 10.9’a çık­tı­ğı­nı, bölge ve kent ge­ne­li­ne ba­kıl­dı­ğın­da bu ra­kam­la­rın yük­sek bir ar­tış­la yüzde 11.5 ola­rak ger­çek­leş­ti­ği­ni açık­la­dı. 
TARIM TOP­RAK­LA­RI 
TÜİK ve­ri­le­ri­ne göre An­tal­ya’nın her yıl tarım top­rak­la­rı­nı kay­bet­ti­ği­ne de­ği­nen Baş­kan Çan­dır, “An­tal­ya’da 2000’li yıl­la­rın ba­şın­da her 100 dekar ala­nın 20 de­ka­rı tarım alanı iken, bugün 18 de­ka­ra kadar ge­ri­le­miş­tir. 30 bin fut­bol sa­ha­sı bü­yük­lü­ğün­de alan kay­be­den ken­ti­miz­de, her nefes alı­şı­mız­da 10 metre kare tarım ala­nı­mız in­şa­at ve kent­leş­me­ye kur­ban edi­li­yor. Her gün 8 fut­bol sa­ha­sı tarım alanı kay­bo­lu­yor” dedi. 
BREZİLYA’DAN ET 
Mec­lis top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan sek­tö­rel ko­nu­la­ra da de­ği­nen Çan­dır, Bre­zil­ya’dan ta­ri­hi geç­miş, çe­şit­li kim­ya­sal­lar kul­la­nıl­mış et­le­rin Tür­ki­ye’ye it­ha­la­tı­nın gün­dem­de ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Baş­kan Çan­dır, “Ka­mu­oyun­da önem­li kay­gı­lar­dan bi­ri­de Bre­zil­ya’dan et ithal edil­me­si. Çok dik­kat edil­me­si lazım. İnşal­lah it­ha­lat ko­lay­lı­ğın­dan vaz­ge­çe­riz. 2010 yı­lın­dan bu yana et ithal eder du­ru­ma gel­dik” diye ko­nuş­tu. 
Tülin KOR­KU­TEL­MA­LI­OĞ­LU 

ÇAN­DIR'DAN, ÇETİN'E DES­TEK Haberine Yorum Yapınız