AB HAYALİ YOK MU OLU­YOR?

Türk Ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Bav­ye­ra Eya­le­ti İçiş­le­ri Ba­ka­nı Jo­ac­himHerr­mann, Tür­ki­ye’nin yakın bir za­man­da AB’ye giriş ko­şul­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­me­ye­ce­ği dü­şün­ce­sin­de ol­du­ğu­nu söy­le­di.


Bav­ye­ra Eya­le­ti İçiş­le­ri Ba­ka­nı Jo­ac­himHerr­mann, ‘Kar­deş Kent’ et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de Nürn­berg Basın Ku­lü­bü’nün da­vet­li­si ola­rak Nürn­berg de bu­lu­nan An­tal­ya­lı ga­ze­te­ci­ler­le bir araya geldi. Tür­ki­ye’de ya­pı­lan re­fe­ran­dum sü­re­ci­ne de­ği­nen İçiş­le­ri Ba­ka­nı Jo­ac­himHerr­mann, PKK ve FETÖ terör ör­güt­le­riy­le il­ti­ca eden­ler hak­kın­da ko­nuş­tu. 
“İADE MÜM­KÜN DEĞİL”
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­lı­ğın­dan il­ti­ca ta­lep­le­ri gel­di­ği­ne de de­ği­nen İçiş­le­ri Ba­ka­nı Jo­ac­himHerr­mann, TSK’da gö­rev­li 40 ordu men­su­bu, 131 dip­lo­mat ile bu yıl iti­ba­ri ile 400’e yakın Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­şı­nın il­ti­ca ta­le­bin­de bu­lun­du­ğu­nu bil­dir­di. Herr­mann, Tür­ki­ye’de idam ce­za­sı­nın tek­rar ge­ti­ril­me­si ha­lin­de il­ti­ca eden­le­rin geri iade­si­nin asla müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı­nı da be­lirt­ti. 
“SÖY­LE­NEN­LER BİR OL­MU­YOR”
Tür­ki­ye’deki ge­liş­me­le­ri kay­gıy­la iz­le­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Herr­mann, “Ön­ce­lik­li ola­rak önü­müz­de­ki gün­ler­de neler ola­cak? Bunda be­lir­le­yi­ci ola­cak ko­nu­lar­dan biri Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ka­zan­dı­ğı yeni yet­ki­le­ri hangi yönde kul­la­na­cak. ABD Baş­ka­nı Trump ör­ne­ği var. Trump, daha önce NATO’nun kam­bur ol­du­ğu­nu daha son­ra­da NATO’nun önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­miş­ti. Cum­hur­baş­ka­nın­da daha önce söy­le­dik­le­riy­le daha sonra söy­le­dik­le­ri bir ol­mu­yor” dedi. 
“VEKİLLERE ZİYARET YASAK”
Alman mil­let­ve­kil­le­ri­nin dün­ya­nın ne­re­sin­de olur­sa olsun de­mok­ra­tik ge­le­nek­le­ri­ne göre, as­ker­le­ri­nin bu­lun­du­ğu ül­ke­le­ri zi­ya­ret ede­rek gö­rüş­tük­le­ri­ni, daha bu zi­ya­ret­ler­den yerel med­ya­nın bile il­gi­si­ni çek­me­di­ği­ni ifade eden Herr­mann, ‘’İncir­lik Üs­sün­de de İŞİD’e karşı mü­ca­de­le eden Alman as­ker­le­ri var. Ama ne­den­se Tür­ki­ye’de zi­ya­re­te engel olun­du buna anlam ve­re­mi­yo­rum. Ne­den­se Türk hü­kü­me­ti Alman mil­let­ve­kil­le­ri­nin as­ker­le­ri zi­ya­ret et­me­si­ni ya­sak­la­dı. Bu­ra­da da bizi kız­dır­mak, bir tepki oluş­tur­mak için ya­pıl­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz’’ dedi.
KRİZ ABDYİ ETKİLEDİ 
AB 8-10 yıl ön­ce­ki AB değil. Ör­ne­ğin ta­rih­te ilk olan Bri­tan­ya’da halk AB’den çık­mak için karar verdi. AB’nin en mer­ke­zi Fran­sa’da bile AB kar­şı­tı li­de­rin oy­la­rın 3’te bi­ri­ni al­dı­ğı­nı gör­dük. Kü­çük­te olsa Yu­na­nis­tan’da ya­şa­nan mali kriz AB’yi de et­ki­le­di. Halen bunun zor­luk­la­rı­nı ta­şı­yo­ruz. Bun­dan do­la­yı­dır ki AB’nin ön­ce­lik­le kendi iç sta­bi­li­te­si­ni kar­şı­la­ya­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. AB’nin kendi için­de­ki so­run­la­rı kü­çüm­se­me­mek lazım. AB’nin mer­ke­zi olan Al­man­ya ve Fran­sa bu so­run­la­rın üs­te­sin­den ge­le­bi­lecek güce sahip.
AL­MAN­YA, ‘EVET’E ŞA­ŞIR­DI
Benim açım­dan, Tür­ki­ye ile AB ara­sın­da kar­şı­lık­lı ya­pı­lan an­laş­ma­lar ve iş bir­lik­le­ri ge­liş­ti­ril­me­li. Tür­ki­ye ile NATO’da da or­ta­ğız. Tür­ki­ye, im­ti­yaz­lı durum ve in­sa­ni iliş­ki­le­ri ge­liş­tir­me­li ve du­ru­mu za­ma­na bı­rak­ma­lı Tür­ki­ye’nin iç so­run­la­rı Al­man­ya’ya ta­şın­ma­ma­lı” dedi. Tür­ki­ye’de ya­pı­lan re­fe­ran­dum­da Al­man­ya’daki 'Evet' oy­la­rı­nın Tür­ki­ye’den fazla çık­ma­sı­na Alman ka­mu­oyu­nun şa­şır­dı­ğı­nı be­lir­ten
Herr­mann, Alman tu­rist­le­rin son yıl­lar­da Tür­ki­ye’yi ter­cih et­me­me­si­nin ne­den­le­ri ara­sın­da terör olay­la­rı ile si­ya­si iliş­ki­ler­de­ki ger­gin­lik ol­du­ğu­nu bil­dir­di. 

AB HAYALİ YOK MU OLU­YOR? Haberine Yorum Yapınız