ÜNİVERSİTE ŞENLİKTE

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si (AÜ) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen, ‘Bahar Şen­lik­le­ri” kor­tej yü­rü­yü­şü ile da­vul-zur­na eş­li­ğin­de start aldı. Kor­te­je, AÜ. Rek­tö­rü Mus­ta­fa Ünal bi­sik­le­ti ile ka­tıl­dı.


Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si (AÜ) ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen, ‘Bahar Et­kin­lik­le­ri Kor­te­ji’ büyük bir coş­kuy­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan her yıl ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen ‘Bahar Şen­lik­le­ri” dü­zen­le­nen kor­tej yü­rü­tü­şü ile baş­la­dı. Kor­te­je, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Mus­ta­fa Ünal, Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Meh­met Al­tun­ka­ya, öğ­re­tim üye­le­ri ve çok sa­yı­da öğ­ren­ci ka­tıl­dı. 
TOP­LU­LUK­LAR BİRA­RA­DA
Dü­zen­le­nen şen­lik­ler­de, kon­ser, si­ne­ma, works­hop, ti­yat­ro, kon­fe­rans, spor, dans, şov­lar ve daha pek çok eğ­len­ce­li ak­ti­vi­te­ler ile öğ­ren­ci­ler bir araya ge­li­yor. Rek­tör­lük önün­den baş­la­yan yü­rü­yüş, Olbia Açık Hava Ti­yat­ro­su’nda sona erdi. Kor­tej yü­rü­yü­şü­ne, bi­sik­let, motor spor­la­rı, paten, ha­va­cı­lık (pa­ra­mo­tor) ve diğer Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Top­lu­luk­la­rı ka­tıl­dı. 
BA­HA­RA “MER­HA­BA”
Kor­te­je bi­sik­le­ti ile ka­tı­lan Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Mus­ta­fa Ünal, ka­tı­lan tüm üni­ver­si­te top­lu­luk­la­rı­na te­şek­kür ede­rek, gös­ter­dik­le­ri il­gi­den do­la­yı mut­lu­luk duy­du­ğu­nu ifade etti. Renk­li gö­rün­tü­le­re sahne olan kor­tej, ba­ha­rı coş­kuy­la kar­şı­la­ya­rak öğ­ren­ci­le­re mo­ti­vas­yon sağ­la­dı. Fi­nal­ler­den hemen önce ya­pı­lan Bahar Şen­lik­le­ri, öğ­ren­ci­le­rin ra­hat­la­ma­sı­na ve st­res­le­ri­ni çe­şit­li et­kin­lik­ler ile at­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor. Çe­şit­li et­kin­lik­ler­le devam edecek olan Bahar Şen­lik­le­ri, tüm coş­ku­suy­la ba­ha­ra “mer­ha­ba” dedi. 

ÜNİVERSİTE ŞENLİKTE Haberine Yorum Yapınız