TEKLİF, TURİZMCİLERİ GÜL­DÜR­DÜ

Va­tan­da­şın dört gözle bek­le­di­ği, kamu ala­cak­la­rı­nın ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı tek­li­fi, Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nun­da kabul edil­di. Tek­lif, tu­rizm­de zor bir yıl ge­çi­ren An­tal­ya­lı tu­rizm­ci­le­rin yü­zü­nü gül­dür­dü.


Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nun­da kabul edi­len tek­lif­le, Ma­li­ye, Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lık­la­rı, SGK, İl Özel İda­re­le­ri, Be­le­di­ye­ler, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­le­ri su ve ka­na­li­zas­yon ida­re­le­ri­nin ala­cak­la­rı­nı ye­ni­den ya­pı­lan­dı­ra­cak. Tek­lif, geçen sene tu­rizm­de zor bir yıl ge­çi­ren tu­rizm­ci­le­rin yü­zü­nü gül­dür­dü. Tu­rizm­de­ki sı­kın­tı­lar tu­rizm­ci­le­rin ödeme tab­lo­la­rı­na yan­sı­mış­tı. Tu­rizm­ci­ler, faiz, zam, ge­cik­me zammı, ge­cik­me faizi, cezai faizi, ge­cik­me faizi der­ken bir çok ödeme yü­kü­nün al­tı­na gir­miş­ti. 
CE­ZA­LA­RA ÖDEME KO­LAY­LI­ĞI 
Tek­lif, her türlü ödeme yü­küm­lü­lük­le­ri­ni kap­sı­yor. 31 Mart 2017 ta­ri­hi­nin dik­ka­te alın­dı­ğı tek­lif­te, güm­rük ver­gi­le­ri, vergi ce­za­la­rı, idari para ce­za­la­rı, si­gor­ta prim­le­ri, emek­li­lik ke­sin­ti­le­ri, iş­siz­lik si­gor­ta prim­le­ri, top­lu­luk si­gor­ta so­rum­lu­luk­la­rı, her türlü faiz, zam, ge­cik­me zammı, ge­cik­me ce­za­sı, gibi ala­cak­lar ya­pı­lan­dır­ma kap­sa­mı­na gi­ri­yor. Ya­pı­lan­dır­ma­dan ya­rar­la­nan ve tak­sit öde­me­le­ri devam eden­ler ise ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma kap­sa­mı­na alın­ma­ya­cak­lar. 
TURİZMCİ SI­KIN­TI­LIY­DI
Tür­ki­ye ve Rusya ara­sın­da geç­ti­ği­miz yıl ya­şa­nan dip­lo­ma­tik so­run­lar ne­de­niy­le tu­rizm­ci­ler için son iki tu­rizm se­zo­nu ol­duk­ça san­cı­lı geçti. Tatil açı­sın­dan en çok Tür­ki­ye’yi ter­cih eden Rus tu­rist­le­rin, ter­ci­hi­ni başka ül­ke­ler­den yana kul­lan­ma­sı ise tu­rizm­ci­le­ri sı­kın­tı­ya soktu. Tu­rizm­ci­ler ça­re­yi vergi ve SGK borç­la­rı­nı bi­rik­tir­mek­te buldu. Kimi tu­rizm­ci ise vergi ve SGK borcu al­tı­na gir­mek­ten­se kış se­zo­nun­da otel­le­ri­nin ka­pı­sı­na kilit vurdu. Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nun­da kabul edi­len tek­lif, An­tal­ya’daki tu­rizm­ci için büyük umut oldu.