PLANLAMAYA MAHKEMEDEN İPTAL

An­tal­ya Mes­lek Oda­la­rı Eş­gü­düm Ku­ru­lu Söz­cü­sü Av. Abit Kü­çü­kars­lan, Batı Çevre Yolu'nun 1900 met­re­lik kıs­mı­nın ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı ile açıl­ma­sı müm­kün­ken, 280 hek­tar­lık alan için alı­nan kamu ya­ra­rı ka­ra­rı­nın mah­ke­me ta­r


An­tal­ya Mes­lek Oda­la­rı Eş­gü­düm Ku­ru­lu üye­le­ri, An­tal­ya Mi­mar­lar Odası’nda basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Top­lan­tı­da ko­nu­şan Av. Abit Kü­çü­kars­lan, Batı Çevre Yolu'nun 1900 met­re­lik kıs­mı­nın açı­la­bil­me­si için ka­mu­laş­tır­ma ya­pıl­ma­sı ge­re­kir­ken Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin çevre yolu et­ra­fın­da­ki 160 hek­tar­lık alanı kap­sa­yan alan için imar de­ği­şik­li­ği yap­tı­ğı­nı be­lirt­ti. An­tal­ya 1'inci İdare Mah­ke­me­si’nin Batı Çevre Yolu'nun 1900 met­re­lik kıs­mı­nın ka­mu­laş­tır­ma ile açıl­ma­sı müm­küm­ken, bu yolu açmak için 280 hek­tar­lık alan için alı­nan kamu ya­ra­rı ka­ra­rı­nı iptal et­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Kü­çü­kars­lan, “Oda­la­rı­mız yıl­lar­dır yolun ka­mu­laş­tı­rı­la­rak ya­pıl­ma­sı ge­rek­li­li­ği­ni, 'biz yap­tık oldu' man­tı­ğı­nın ya­sa­la­ra ay­kı­rı ol­du­ğu­nu de­fa­lar­ca açık­la­dı. Dü­zen­le­me­ye karşı dava açtık ve 1'inci İdare Mah­ke­me­si ka­ra­rı hu­ku­ka ay­kı­rı bu­la­rak plan­la­rı iptal etti" dedi. 
‘NE OLA­CAK ŞİMDİ?’
Ta­rım­sal ni­te­li­ği­ni ko­ru­yan ve geri ka­za­nı­mı müm­kün ol­ma­yan böl­ge­de­ki tarım alan­la­rı­nın yer­le­şi­me açıl­ma­sı­nın şe­hir­ci­lik il­ke­le­ri, plan­la­ma esas­la­rı, imar mev­zu­atı ve kamum ya­ra­rı­na ay­kı­rı ola­ca­ğı­nı ifade eden Av.Kü­çü­kars­lan, kamu ya­ra­rı ka­ra­rı­nın iptal edil­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Kü­çü­kars­lan, “Kamu ya­ra­rı ka­ra­rı ve buna da­ya­na­rak Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nin ka­rar­la­rı iptal edil­miş­tir. Eş­gü­düm Ku­ru­lu ola­rak, yolun açı­la­bil­me­si için ka­mu­laş­tır­ma yap­ma­yan­la­ra, ya­pa­ma­yan­la­ra, 'biz yap­tık oldu' di­yen­le­re so­ru­yo­ruz. Ne ola­cak şimdi?" diye ko­nuş­tu. 
‘TRAFİK RA­HAT­LA­TIL­MA­LI­DIR’
Ha­ri­ta Mü­hen­dis­le­ri Odası An­tal­ya Şube Baş­ka­nı Ufuk Aydın ise, bu­ra­da bir çevre yo­lu­nun açıl­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek, çevre yo­lu­nun üze­rin­den kam­yon, TIR veya ağır va­sı­ta araç­la­rın belli kon­for­da ge­çe­bil­me­le­ri için ya­pı­lan yol ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Aydın, “Yani mes­kun ma­hal­den uzak olsun, şehir içi tra­fi­ği­ni ra­hat­lat­sın diye ya­pı­lır. Bir çevre yo­lu­nu imar planı uy­gu­la­ma­sı yo­luy­la açmak demek kendi için­de başı ba­şı­na bir te­zat­tır. O çevre yolu değil, büyük bul­var olur. Çevre yolu çev­re­den geç­me­li­dir” dedi.

Ceren KAYA

PLANLAMAYA MAHKEMEDEN İPTAL Haberine Yorum Yapınız