YILIN ANNESİ SEÇİLDİ

Beko’nun 13’üncü kez dü­zen­le­di­ği ‘Yılın An­ne­si’ ya­rış­ma­sı­nı ka­za­nan anne Aynur Doğan’a ku­rut­ma ma­ki­ne­si he­di­ye edil­di. An­ne­ler gü­nün­de dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.


Beko’nun 13’üncü kez dü­zen­le­di­ği ‘Yılın An­ne­si’ ya­rış­ma­sı­nı ka­za­nan anne, Aynur Doğan oldu. Yılın an­ne­si­ne, ku­rut­ma ma­ki­na­sı he­di­ye edil­di. Et­kin­li­ğe, Beko Batı Ak­de­niz Bölge Mü­dü­rü Ahmet İçyer, An­tal­ya Kı­dem­li Bayi Yö­net­me­ni Murat Yük­sel, Eren Ti­ca­ret Beko Bayi Sa­hi­bi Abi­din Erdem ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı. 2004 yı­lın­dan bu yana ger­çek­leş­ti­ri­len ‘Yılın An­ne­si’ or­ga­ni­zas­yo­nu halk ta­ra­fın­dan büyük ilgi gö­rü­yor.
30 YIL­DIR TİCA­RET­TE
Ba­yi­ler­de top­la­nan anket form­la­rı, kadın der­nek­le­ri, vali, be­le­di­ye baş­ka­nı ve em­ni­yet mü­dü­rü gibi yet­ki­li­ler ile Beko bayi ve yö­ne­ti­ci­le­rin­den olu­şan ‘Yılın An­ne­si De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu’ ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­li­yor ve her yıl için yılın an­ne­si se­çi­li­yor. Batı Ak­de­niz Bölge Mü­dü­rü Ahmet İçyer, Aynur Doğan’ı kut­la­ya­rak ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di. Tüm ka­dın­la­rın An­ne­ler Günü’nü kut­la­yan İçyer, ka­tı­lım sağ­la­yan her­ke­se te­şek­kür et­ti­ği­ni dile ge­tir­di. Eren Ti­ca­ret Beko Bayi Sa­hi­bi Abi­din Erdem ise, 30 yıl­dır ti­ca­ret­le uğ­raş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, 15 yıl­dır, ge­le­nek­sel ola­rak An­ne­ler Günü’nü kut­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. 
HEDİYELER VERİLDİ
Eren Ti­ca­ret Beko Bayi Sa­hi­bi Abi­din Erdem, “Bütün müş­te­ri­le­ri­mi­ze An­ne­ler Günü’nde küçük he­di­ye­ler ve­re­rek, ik­ram­lar­da bu­lu­nu­yo­ruz. Bizde bun­la­rı ya­par­ken mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Bu kadar ka­la­ba­lı­ğı top­la­ya­bil­mek, bizi onur­lan­dı­rı­yor. Her zaman için an­ne­le­re des­tek çık­ma­yı is­ti­yo­ruz. Se­ne­ye, iki an­ne­yi ödül­len­dir­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz. Tüm an­ne­le­rin An­ne­ler Günü’nü en içten di­lek­le­rim­le kut­lu­yo­rum.” diye ko­nuş­tu. Yılın An­ne­si ödü­lü­nün ar­dın­dan, tüm mi­sa­fir­le­re küçük he­di­ye­ler ve­ril­di. 
 

YILIN ANNESİ SEÇİLDİ Haberine Yorum Yapınız