Bit­lis­li­ler se­çi­mi­ni yaptı

Bit­lis­li­ler Kül­tür ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği’nin 10’uncu Ola­ğan Genel Ku­ru­lu ger­çek­leş­ti. Genel Kurul’da Mev­cut Baş­kan Vedat Yapa güven ta­ze­le­ye­rek, ye­ni­den baş­kan se­çil­di.


Bit­lis­li­ler Kül­tür ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği’nin 10’uncu Ola­ğan Genel Ku­ru­lu der­nek bi­na­sın­da dü­zen­le­nen top­lan­tıy­la ger­çek­leş­ti. Genel Kurul’a Der­nek Baş­ka­nı Vedat Yapa’nın yanı sıra, Ana­do­lu Hem­şe­ri Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Deniz Akgün, Kır­şe­hir­li­ler Der­ne­ği Onur­sal Baş­ka­nı Sayim Koçak ve bir­çok der­nek üye­le­ri ka­tıl­dı. Der­ne­ğin 2 yıl­lık fa­ali­yet ve mali ra­por­la­rı­nın okun­du­ğu genel ku­rul­da ko­nu­şan Der­nek Baş­ka­nı Vedat Yapa, hem­şe­ri der­nek­le­ri­nin ku­ru­luş ama­cı­nın ül­ke­nin de­ği­şik il­le­ri­ne yer­le­şen hem­şe­ri­le­rin da­ya­nış­ma ruhu içe­ri­sin­de bir­lik be­ra­ber­lik ve kay­naş­ma­la­rı­na katkı sun­mak ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. 
‘EŞİT ME­SA­FE­DE OLA­CA­ĞIZ’
Yö­ne­tim­ler­de görev alan üye­le­rin hiç­bir maddi men­fa­at gö­zet­mek­si­zin ta­ma­men öz­ve­ri ile ça­lı­şa­rak hiz­met ver­di­ği­nin al­tı­nı çizen Yapa, “Bu hiz­met ya­pı­lır­ken der­nek üye­le­rin­den de der­ne­ği­mi­zin ya­şa­ma­sı ve siz de­ğer­li üye­ler ve hem­şe­ri­le­ri­mi­ze daha iyi hiz­met ver­mek ama­cıy­la bazı is­tek­le­ri ol­ma­lı­dır” dedi. Yö­ne­tim ku­ru­lu ola­rak bütün si­ya­si par­ti­le­re ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na eşit me­sa­fe­de dur­duk­la­rı­nı kay­de­den Baş­kan Yapa, yine eşit me­sa­fe­de ol­ma­ya devam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. 
‘FAALİYET ÇA­LIŞ­MA­LA­RI YA­PI­LA­CAK’
Der­nek ola­rak pik­nik­ler, ge­ce­ler ve fes­ti­val­ler gibi bir­çok et­kin­lik dü­zen­le­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Yapa, Mu­rat­pa­şa, Kepez ve Kon­ya­al­tı be­le­di­ye­le­ri­nin der­nek fa­ali­yet­le­ri için ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı ya­pa­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan der­nek yö­ne­tim ku­ru­lu se­çi­mi ger­çek­leş­ti. Yö­ne­ti­me, Vedat Yapa, Nazif Ek­mek­çi­oğ­lu, Adnan Babür, Alp­te­kin Şavlı, Şerif Ala­göz, Mu­am­mer Bay­rak­çı, Sedat Ölek­li, Fuat Ka­sar­cı­oğ­lu ve Caner Ut­ku­cu se­çil­di.