Büyük şüphe

Dağ evin­de kat­le­di­len Aysin ve Ali Ulvi Bü­yük­no­hut­çu, top­ra­ğa ve­ril­di. Çev­re­ci çif­tin kızı Emine Bü­yük­no­hut­çu, anne ve ba­ba­sı­nın taş ocak­la­rı­na karşı ver­dik­le­ri mü­ca­de­le­nin on­la­rı hedef ha­li­ne ge­tir­miş ola­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı.


An­tal­ya’nın Fi­ni­ke İlçesi’nde ya­şa­dık­la­rı dağ evin­de öl­dü­rü­len çev­re­ci çift Ali Ulvi ve Aysin Bü­yük­no­hut­çu göz yaş­la­rı ara­sın­da top­ra­ğa ve­ril­di. Mu­rat­pa­şa Camii’nde öğlen kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan çev­re­ci çift An­dız­lı me­zar­lı­ğı’nda def­ne­dil­di. 
HEDEF Mİ OL­DU­LAR?
Ba­ba­sı Ali Ulvi Bü­yük­no­hut­çu’nun, ce­na­ze­si­ne ka­tı­lan se­ven­le­ri­ne ses­le­nen Emine Bü­yük­no­hut­çu, “Anne ve ba­ba­mı­zın doğal ya­şa­mı ko­ru­mak adına ver­dik­le­ri taş ocak­la­rı­na karşı mü­ca­de­le­nin on­la­rı hedef ha­li­ne ge­tir­miş ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz” diye ko­nuş­tu. 
KA­RAN­LIK NOK­TA­LAR
Anne ve ba­ba­sı­nın yeni mü­ca­de­le­le­re ha­zır­la­nı­yor ol­ma­la­rı­nın bi­ri­le­ri­ni te­dir­gin et­ti­ği ka­nı­sın­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Bü­yük­no­hut­çu, “Her ne kadar ci­na­ye­tin faali ya­ka­lan­mış ve su­çu­nu iti­raf etmiş olsa da bu kat­li­amın ka­ran­lık nok­ta­la­rı­nın henüz açığa çı­ka­rıl­ma­mış ol­du­ğu ka­nı­sın­da­yız” dedi. 
ÇEV­RECİ MİNİKLER
Çev­re­ci çifti, son yol­cu­lu­ğu­na yüz­ler­ce se­ve­ni uğur­la­dı. Ce­na­ze tö­re­nin­de­ki Al­san­cak ve Cana Işık adlı ço­cuk­lar dik­kat çekti. Çev­re­ci bir aile­nin ço­cuk­la­rı olan minik çev­re­ci­ler, Aysin ve Ali Ulvi Bü­yük­no­hut­çu için hem dua et­ti­ler, hem de çi­çek­le­riy­le me­za­rı­nın üs­tü­nü süs­le­di­ler. Se­ven­le­ri, çev­re­ci çif­tin me­za­rı­nın üze­ri­ne kır­mı­zı ve beyaz ka­ran­fil­ler bı­rak­tı­lar. Anne ve ba­ba­sı­nın def­ne­dil­me­si­nin ar­dın­dan bir açık­la­ma yapan gözü yaşlı Emine Bü­yük­no­hut­çu, “Her zaman bize iyi bir ebe­veyn ol­du­lar. Her ha­re­ket­le­ri ile örnek oluş­tur­du­lar. Siz­ler on­la­rı do­ğa­yı seven yaşam sa­vu­nu­cu­la­rı ve çevre mü­ca­de­le­ci­le­ri ola­rak ta­nı­yor­su­nuz” dedi. 
“AÇIĞA ÇI­KA­RIL­MA­DI”
“Anne ve ba­ba­mı­zın doğal ya­şa­mı ko­ru­mak adına ver­dik­le­ri taş ocak­la­rı ile mü­ca­de­le­nin on­la­rı hedef ha­li­ne ge­tir­miş ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz.” di­ye­rek söz­le­ri­ne devam eden Emine Bü­yük­no­hut­çu, “ Ulaş­tık­la­rı hukuk mü­ca­de­le­le­ri ile yeni mü­ca­de­le­le­re de ha­zır­la­nı­yor ol­ma­la­rı da bi­ri­le­ri­ni te­dir­gin et­ti­ği ka­nı­sın­da­yız. Her ne kadar ci­na­ye­tin faali ya­ka­lan­mış ve su­çu­nu iti­raf etmiş olsa da bu kat­li­amın ka­ran­lık nok­ta­la­rı­nın henüz açığa çı­ka­rıl­ma­mış ol­du­ğu ka­nı­sın­da­yız.
YAN­GIN ÇIK­MIŞ­TI
Geç­miş­te çe­şit­li şe­kil­ler­de teh­dit edil­miş ol­ma­la­rı, bir süre ön­ce­de ev­le­ri­nin hemen ya­kı­nın­da yan­gın çık­ma­sı, Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da ya­şa­yan yaşam sa­vu­nu­cu­la­rı­nın, do­ğa­yı kat­le­den şir­ket­le­rin ça­lı­şan­la­rı ve des­tek­çi­le­ri ta­ra­fın­dan çe­şit­li şid­de­te ve teh­di­de maruz kal­dı­ğı için en­di­şe­le­ri­mi­zin yer­siz kal­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Biz­ler Aysin ve Ali Bü­yük­no­hut­çu’nun aile­si ve yaşam sa­vu­nu­cu­su dost­la­rı ola­rak bu ci­na­ye­tin de­rin­le­me­si­ne so­ruş­tu­rul­ma­sı­nı ve varsa az­me­di­ci­le­ri­nin or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı­nı talep edi­yo­ruz. 
“DA­VA­LA­RIN TAKİPÇİSİ OLA­CA­ĞIZ”
Akıl­lar­da­ki soru işa­ret­le­ri ta­ma­men or­ta­dan kal­ka­na, kamu vic­da­nı ra­hat­la­ya­na kadar bu da­va­nın pe­şi­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğız. On­la­rın bu mü­ca­de­le­le­ri yo­lu­mu­za ışık tu­ta­cak. Biz ço­cuk­la­rı ve se­ven­le­ri ola­rak aile­mi­ze ya­pı­lan sal­dı­rı dı­şın­da, ba­ba­mı­zın do­ğa­ya karşı baş­lat­tı­ğı sal­dı­rı­la­ra karşı da­va­la­rı­nın da ta­kip­çi­si ola­ca­ğız” diye ko­nuş­tu. 
 

Büyük şüphe Haberine Yorum Yapınız