Ta­la­se­mi­de far­kın­da­lık ya­ra­tı­lı­yor

Ak­de­niz Kan Has­ta­lık­la­rı yeni pro­je­si­ni ta­nıt­tı. EQU­ALTY isim­li pro­je­nin amacı Ta­la­se­mi has­ta­lı­ğın­da far­kın­da­lık ya­ra­ta­rak, has­ta­la­rın daha ka­li­te­li bir yaşam sür­me­si­ni amaç­lı­yor.


Ak­de­niz Kan Has­ta­lık­la­rı Vakfı (AKHAV) TheCor­ner Park Otel altı Kol­cu­oğ­lu Res­to­ran’da Yeni pro­je­le­ri EQU­ALTY’nin ba­sı­na ta­nı­tı­mı­nı yaptı. Ta­nı­tı­ma An­tal­ya Vali Yar­dım­cı­sı Canan Han­çer Baş­türk , Ak­de­niz Kan Has­ta­lık­la­rı Vakfı Baş­ka­nı Duran Ca­na­tan , Prof. Dr. Vin­cen­zo, An­tal­ya Va­li­li­ği AB Pro­je­le­ri Ko­or­di­na­tö­rü Baki Ka­ra­çay ve vakıf üye­le­ri ka­tıl­dı. 
Prof. Dr. Duran Ca­na­tan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da top­lan­ma amaç­la­rı­nı şu şe­kil­de özet­le­di, “EQU­ALTY isim­li bir proje aldık. 2016 yı­lın­da baş­vur­muş­tuk, 125 proje ara­sın­dan iki proje se­çil­di, biri bi­zim­ki­si. Pro­je­mi­zin içe­ri­ği şu ; Ta­la­se­mik (Ak­de­niz Ane­mi­si) has­ta­lar ha­yat­la­rı­nı çok erken kay­be­di­yor­lar­dı, 2000 yı­lın­dan beri has­ta­la­rın ya­şam­la­rı­nı uzat­ma­ya ça­lış­tık. Eli­miz­den gel­di­ğin­ce on­la­rın ya­şam­la­rı­nı en ka­li­te­li hale ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz . He­de­fi­miz Ta­la­se­mik has­ta­la­ra daha ka­li­te­li ve uzun yaşam se­çe­ne­ği­ni sun­mak ve ya­şıt­la­rı ile eşit ya­şa­ma­la­rı­nı sağ­la­mak. Bu yüz­den pro­je­mi­zin ismi de eşit­lik an­la­mı­na gelen EQU­ALTY.” ifa­de­le­ri­ni kul­la­na­rak ko­nu­yu özet­le­di.
FAR­KIN­DA­LIK YA­RAT­MAK 
Ak­de­niz Kan Has­ta­lık­la­rı Vakfı Baş­ka­nı Prof. Dr. Ca­na­tan söz­le­ri­ne şöyle devam etti. “Ön­ce­lik­li he­de­fi­miz Ta­la­se­mi için far­kın­da­lık ya­rat­mak ve has­ta­la­ra stan­dart, doğru bir te­da­vi oluş­tur­mak. Ama­cı­mız tüm dok­tor­la­rın eği­ti­mi. Tür­ki­ye’nin her ye­rin­de aynı te­da­vi ola­cak. Pro­je­nin ikin­ci aşa­ma­sın­da ise Av­ru­pa’ya ya­yı­la­cak ve daha sonra tüm dün­ya­ya . An­tal­ya’da yak­tı­ğı­mız çoban ateşi tüm dün­ya­yı sa­ra­cak” dedi. Prof. Dr. pro­je­nin yerli or­tak­la­rı­nın An­tal­ya Va­li­li­ği, An­tal­ya Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Ta­la­se­mi Mer­ke­zi ve An­tal­ya Ta­la­se­mi Der­ne­ği’nin ol­du­ğu­nu söy­le­di. Yurt dı­şın­da­ki or­tak­la­rı­nın ise Ta­la­se­mi ile mü­ca­de­le ko­nu­sun­da Av­ru­pa’daki en iyi mer­kez olan İtalya ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. 
“KİLO­MET­RE TAŞI” 
Bir diğer ko­nuş­ma­cı An­tal­ya Va­li­li­ği AB Pro­je­le­ri ko­or­di­na­tö­rü Baki Ka­ra­çay ise “Bu büyük pro­je­de Prof. Dr. Duran Ca­na­tan ve Prof. Dr. Vin­cen­zo gibi ha­yat­la­rı­nı bu has­ta­lı­ğın te­da­vi­si­ne ada­yan iki insan bir araya gel­dik­le­ri ve ça­lış­ma yap­tık­la­rı için çok mut­lu­yuz. Av­ru­pa bir­li­ği sü­re­cin­de yerel dü­zey­de uy­gu­la­nan pro­je­ler­le as­lın­da çok önem­li ki­lo­met­re taş­la­rı­na da imza atmış olu­yo­ruz. Bu iki de­ğer­li insan çok önem­li ça­lış­ma­lar ya­pa­cak ve emi­nim hem Av­ru­pa’da hem de tüm dün­ya­da bir çok ku­ru­ma ça­lış­ma­la­rı örnek bir model ola­cak ” dedi ve An­tal­ya Va­li­li­ği ola­rak pro­je­nin ar­ka­sın­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.