Konserler yeni mevsim için

An­tal­ya Sa­na­yi­ci İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (ANSİAD), ge­le­nek­sel “Ba­ha­ra Mer­ha­ba” Kok­tey­li ger­çek­leş­tir­di. Yaza Mer­ha­ba Kok­tey­lin­de, An­tal­ya Fi­lar­mo­ni Der­ne­ği Oda Or­kest­ra­sı “Bahar Kon­se­ri” verdi.


ANSİAD'ın her yıl dü­zen­le­di­ği Ba­ha­ra Mer­ha­ba Kok­tey­li'nin 7'ncisi, An­tal­ya Fi­lar­mo­ni Der­ne­ği Oda Or­kest­ra­sı'nın 'Bahar Kon­se­ri' eş­li­ğin­de ya­pıl­dı. Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ANSİAD Baş­ka­nı Ab­dul­lah Er­do­ğan'ın yap­tı­ğı kok­tey­le, AK Parti An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Gök­cen Öz­do­ğan Enç, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Ni­ya­zi Nefi Kara, Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal, An­tal­ya Ti­ca­ret Bor­sa­sı (ATB) Mec­lis Baş­ka­nı Hü­se­yin Cahit Kayan, Al­man­ya Fe­de­ral Cum­hu­ri­ye­ti Kon­so­lo­su Mar­tin Wet­ter, ANSİAD Üyesi iş in­san­la­rı, kamu ve özel kurum tem­sil­ci­le­ri ile basın men­sup­la­rı ka­tıl­dı. 
SA­NA­TA ZAMAN 
ANSİAD Baş­ka­nı Ab­dul­lah Er­do­ğan, “7. Ba­ha­ra Mer­ha­ba” kok­tey­li­ne ve ADSO kon­se­ri­ne ka­tı­lan­la­ra te­şek­kür etti. Her yıl Ba­ha­ra Mer­ha­ba kok­tey­li ile Ak­de­niz’in gü­zel­li­ği­ni, mü­zi­ğin gü­zel­li­ği­ni, dost­lu­ğun gü­zel­li­ği­ni bir araya ge­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Er­do­ğan, “Bu ge­le­ne­ği baş­la­tan ve ya­şa­tan siz­le­re, ADSO yö­ne­ti­mi­ne ve de­ğer­li sa­nat­çı­la­rı­mı­za te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum. Mü­zi­ğe, özel­lik­le Sen­fo­ni Or­kest­ra­mı­zın güzel mü­zi­ği­ne he­pi­mi­zin ih­ti­ya­cı var. Mil­let ola­rak sa­na­ta, sevgi ya­ra­tan fa­ali­yet­le­re daha fazla zaman ayır­ma­lı­yız. Resmi ve­ri­le­re göre spora günde 9 da­ki­ka, ho­bi­le­re 17 da­ki­ka, eği­ti­me 26 da­ki­ka ayı­ran bir top­lu­muz” dedi. 
SEN­FONİ SA­NAT­TIR
Sen­fo­ni mü­zi­ği­nin de­rin­li­ği­ne ih­ti­yaç ol­du­ğu­na da de­ği­nen ANSİAD Baş­ka­nı Ab­dul­lah Er­do­ğan, “Sen­fo­ni mü­zi­ği ha­ya­ta, işi­mi­ze daha de­rin­le­me­si­ne bak­ma­mı­za yar­dım­cı olur. As­lın­da ha­ya­tın ken­di­si de sen­fo­ni mü­zi­ği gibi bir sa­nat­tır. Bunun fa­kın­da olan top­lum­lar ha­yat­ta ve iş­le­rin­de daha ba­şa­rı­lı ol­mak­ta­dır. Bu se­bep­le sen­fo­ni or­kest­ra­mı­zı kuran ve ya­şa­tan her­ke­se tek­rar te­şek­kür edi­yo­rum. Sen­fo­ni or­kest­ra­sı­nın ge­liş­me­si­ne ön­cü­lük eden Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su büyük önder ATA­TÜRK’ü sevgi ve say­gıy­la anı­yo­rum” diye ko­nuş­tu. 
“ATA­TÜRK’ÜN HE­DEF­LERİ”
“Ata­türk’ün çağ­daş uy­gar­lık he­de­fi tak­lit­çi­lik değil, milli kül­tü­rü­mü­zü ev­ren­sel stan­dart­la­ra yük­selt­mek he­de­fiy­di” di­ye­rek söz­le­ri­ne devam eden Baş­kan Er­do­ğan, “ Çünkü Tür­ki­ye’nin ulus­la­ra­ra­sı gü­cü­nün bütün dün­ya­ya hitap eden ev­ren­sel stan­dart­lar­dan geç­ti­ği­ni gör­müş­tü. Bu­gü­nün kü­re­sel eko­no­mi­sin­de ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­rın ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu he­pi­miz bi­li­yo­ruz. Bu ne­den­le, O’nun at­tı­ğı te­mel­ler üze­rin­de bi­lim­de, tek­no­lo­ji­de, eko­no­mi­de, hu­kuk­ta, eği­tim­de ve sa­nat­ta, kendi iş­le­ri­miz­de ev­ren­sel stan­dart­la­ra uya­rak ge­li­şe­ce­ğiz” dedi. 
KÜ­RE­SEL VİZYON 
An­tal­ya’nın tu­rizm ve ih­ra­cat­la ge­liş­mek için her sa­ha­da kü­re­sel bir viz­yon­la iler­le­ye­ce­ği­ne de de­ği­nen Baş­kan Er­do­ğan, “Tür­ki­ye’nin öncü şe­hir­ler­den bi­ri­si ola­rak yük­se­le­ce­ği­ne ina­nı­yor, gü­ve­ni­yo­ruz. Bu ve­si­ley­le An­tal­ya’ya güzel bir opera bi­na­sı­nın ya­kı­şa­ca­ğı­nı da söy­le­mek is­te­rim. Bir gün sen­fo­ni or­kest­ra­la­rı­mız şehir mey­dan­la­rın­da on­bin­ler­ce, yüz­bin­ler­ce ki­şi­ye kon­ser­ler ver­me­ye baş­lar­sa, kal­kın­ma ve çağ­daş uy­gar­lık he­def­le­ri­mi­ze ulaş­mış ola­ca­ğız. ANSİAD ola­rak bu ge­liş­me­ye katkı yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu yolda ANSİAD’a des­tek olan bütün ku­rum­la­rı­mı­za ve tabii ki, gö­nül­lü kat­kı­la­rı için sev­gi­li üye­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum. An­tal­ya Fi­lar­mo­ni Der­ne­ği Oda Or­kest­ra­sı'nın Şef Nes­rin Bay­ra­mo­ğul­la­rı yö­ne­ti­min­de ver­di­ği kon­se­rin so­nun­da, Baş­kan Er­do­ğan sa­nat­çı­la­ra çiçek tak­di­min­de bu­lun­du. 
 

Konserler yeni mevsim için Haberine Yorum Yapınız