BO­ŞA­NI­YO­RUZ !

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu’nun araş­tır­ma­sı­na göre kaba bo­şan­ma hı­zı­nın 2016 yı­lın­da en yük­sek iller ara­sın­da An­tal­ya 3’ncü sı­ra­yı aldı. Bo­şan­ma­la­rın yüzde 39,1’i ev­li­li­ğin ilk 5 yı­lın­da ger­çek­leş­ti.


TÜİK, ev­len­me ve bo­şan­ma is­ta­tis­tik­le­ri­ni açık­la­dı. 2016 yılı ev­len­me ve bo­şan­ma is­ta­tis­tik­le­ri­ne göre An­tal­ya bo­şan­ma hı­zı­nın en yük­sek ol­du­ğu iller ara­sın­da yer aldı. Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu’nun (TÜİK) araş­tır­ma­sı­na göre kaba bo­şan­ma hı­zı­nın 2016 yı­lın­da en yük­sek ol­du­ğu iller ara­sın­da 2,63 ile İzmir, 2,55 ile Muğla ve 2,46 ile An­tal­ya 3’ncü sı­ra­da yer aldı. Kaba bo­şan­ma hı­zı­nın en düşük ol­du­ğu iller ara­sın­da ise Hak­ka­ri ve Şır­nak yer aldı. 
ALMAN DAMAT 
Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu’nun (TÜİK) araş­tır­ma­sı­na göre; or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı er­kek­ler için 27, ka­dın­lar için ise 24 oldu. Or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaş far­kı­nın en yük­sek ol­du­ğu il Kars, ev­len­me yaş far­kı­nın en düşük ol­du­ğu iller ara­sın­da Ka­ra­bük yer aldı.TÜİK, 2016 ra­por­la­rı­na göre Tür­ki­ye’de ya­ban­cı da­mat­lar ara­sın­da Alman da­mat­lar, ya­ban­cı ge­lin­ler uy­ruk­la­rı­na göre in­ce­len­di­ğin­de Su­ri­ye­li ge­lin­ler ilk sı­ra­yı aldı. 
BO­ŞAN­MA­LAR İL 5 YIL 
Tür­ki­ye’de ev­le­ne­ne çift sa­yı­sı 2015 yı­lın­da 6021 bin 982 iken, 2016 yı­lın­da yüzde 1,4 aza­la­rak 594 bin 493’e indi. Kaba ev­len­me hızı ise binde 7,5 ola­rak ger­çek­leş­ti. Bo­şa­nan çift­le­rin sa­yı­sı 2015 yı­lın­da 131 bin 830 iken, 2016 yı­lın­da yüzde 4,3 aza­la­rak 126 bin 164, kaba bo­şan­ma hızı ise 1,59 ola­rak ger­çek­leş­ti. Bo­şan­ma­la­rın 2016 yı­lın­da yüzde 39,1’i ev­li­li­ğin ilk 5 yılı, yüzde 212’i ise ev­li­li­ğin 6-10 yılı için­de ger­çek­leş­ti. 

BO­ŞA­NI­YO­RUZ ! Haberine Yorum Yapınız