GELECEĞİMİZ İÇİN " HAYIR"

CHP Aksu Be­le­di­ye Mec­lis Gurup Söz­cü­sü Mus­ta­fa Oruç, 16 Nisan''da ya­pı­la­cak olan re­fe­ran­dum­da, "Ge­le­ce­ği­miz için Hayır di­ye­ce­ğiz" dedi.


Yak­la­şan Ana­ya­sa De­ği­şik­li­ği ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi Re­fe­ran­du­mu’yla il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan CHP Aksu Be­le­di­ye Mec­lis Gurup Söz­cü­sü Mus­ta­fa Oruç, “Ge­le­ce­ği­miz için, ya­rın­la­rı­mız için hayır di­yo­ruz. 550 mil­let­ve­ki­li bile çok­ken, 600 mil­let­ve­ki­li­ne hayır di­yo­ruz. Çünkü bunun bir de eko­no­mik bo­yu­tu var” dedi. 


Halk Hayır di­yecek
Oruç, şöyle devam etti: “Biz CHP ola­rak tek adam­lı­ğa hayır di­yo­ruz. Bu, kabul edi­le­bi­lir değil. Şu an gazi mec­lis, mil­le­ti­mi­zin ver­di­ği oy­lar­la tem­sil edi­li­yor. O zaman baş­ka­nın ver­di­ği ka­rar­lar­la tem­sil edi­lecek. Onun için hayır di­yo­ruz ve ina­nı­yo­ruz ki, bizim gibi hal­kı­mız da hayır di­ye­cek­tir.” 
Ser­can AYTIŞ/ÖZEL

 

GELECEĞİMİZ İÇİN " HAYIR" Haberine Yorum Yapınız