TEBRİKLER TARAFTAR

Süper Lig’te 9. Haf­ta­ya kadar hiç gol bu­la­ma­yan Vag­nerLove için ta­raf­tar gol duası or­ga­ni­zas­yo­nu dü­zen­le­miş­ti. Gol du­asın­dan son­ra­ki ilk maçta golle ta­nı­şan Vag­nerLove bir­den yük­se­li­şe geçti, Bre­zil­ya şu anda 21 gol ile gol kralı.


9. haf­ta­ya ge­lin­di­ğin­de hala hiç golü bu­lun­ma­yan Vag­nerLove için Alan­yas­por ta­raf­tar­la­rı bir “gol duası” or­ga­ni­zas­yo­nu dü­zen­le­di. Son­ra­ki sü­reç­te Ka­ra­bük’e 5, Ka­sım­pa­şa ve Ati­ker Kon­yas­por’a 3’er, Bur­sas­por’a 2 gol atan Vag­nerLove, Ga­zi­an­teps­por, Kay­se­ris­por, Çay­kur Ri­zes­por, Be­şik­taş, An­tal­yas­por, Genç­ler­bir­li­ği, Ada­nas­por ve Fe­ner­bah­çe’ye birer gol ata­rak top­lam­da 21 gole ulaş­tı.Dün­ya­ca ünlü golcü oyun­cu Love, Süper Lig’de 25 hafta içe­ri­sin­de oy­na­nan maç­lar­da sa­de­ce 5 ta­kı­ma gol atma ba­şa­rı­sı elde ede­me­di. Ba­şa­rı­lı oyun­cu 25 hafta içe­ri­sin­de Ak­hi­sar Be­le­di­yes­por, Ga­la­ta­sa­ray, Trab­zons­por, Me­di­polBa­şak­şe­hir ve Os­man­lıs­por’a gol ata­ma­dı. Bre­zil­ya­lı oyun­cu 32. haf­ta­da oy­na­na­cak Ak­hi­sar Be­le­di­yes­por ve 32. haf­ta­da­ki Ga­la­ta­sa­ray maç­la­rın­da da gol atma se­vin­ci ya­şar­sa gol ata­ma­dı­ğı takım sa­yı­sı 3’e dü­şecek. Vag­nerLove, Trab­zons­por, Me­di­polBa­şak­şe­hir ve Os­man­lıs­por’a 2 maçta da gol atama ba­şa­rı­sı ya­ka­la­ya­ma­dı.

3 gol atma se­vin­ci­ni ya­şa­dı
Ay­te­miz Alan­yas­por’un yıl­dız oyun­cu­su Love, 3 yıl sonra bir maçta 3 gol atma se­vin­ci ya­şa­dı. Tec­rü­be­li oyun­cu son ola­rak 2013-2014 yı­lın­da Çin Ligi ekip­le­rin­den Lu­neng for­ma­sı giy­di­ği dö­nem­de ta­kı­mı­nın Ji­ang­suSu­ning’i 4-2 yen­di­ği maçta 3 gol atma ba­şa­rı­sı elde et­miş­ti. Öte yan­dan 32 ya­şın­da­ki Bre­zil­ya­lı oyun­cu Love, 16 Nisan 2017 Pazar günü ger­çek­le­şecek ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği re­fe­ran­du­mu ne­de­niy­le Süper Lig'e ve­ri­len arada An­tal­yas­por ile ha­zır­lık ma­çın­da kar­şı­laş­mış ve o maçta da 3 gol atma ba­şa­rı­sı­nı ya­ka­la­mış­tı.Ay­te­mizAlan­yas­por for­ma­sıy­la 26 maça çıkan Bre­zil­ya­lı for­vet oyun­cu­su Vag­nerLove, 2 bin 276 da­ki­ka sa­ha­da ka­lır­ken, 21 gol ve 3 asist per­for­man­sı ya­ka­la­dı. 32 ya­şın­da­ki oyun­cu 7 kez de sarı kart gördü.

TEBRİKLER TARAFTAR Haberine Yorum Yapınız