TİYATRO FESTİVALİ BAŞ­LI­YOR

Dev­let Ti­yat­ro­la­rı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “An­tal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li bu yıl 8’inci kez ti­yat­ro se­ver­ler için per­de­le­ri­ni açı­yor. Fes­ti­va­lin açı­lı­şı bugün An­ka­ra Dev­let Ti­yat­ro­su ta­ra­fın­dan ser­gi­le­necek, IV. Murat adlı oyun­la ya­pı­la­cak.


An­tal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li bugün baş­lı­yor. An­tal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li dün­ya­dan ve Tür­ki­ye’den önem­li ti­yat­ro oyun­la­rı­nı 8’inci kez An­tal­ya’da sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu­ra­cak. An­tal­ya Dev­let Ti­yat­ro­su­nun ev sa­hip­li­ğin­de, gü­nü­müz ti­yat­ro­su­nu geç­mi­şin sah­ne­sin­de ser­gi­le­mek ama­cıy­la yola çı­kı­la­rak ha­zır­la­nan fes­ti­val, Tür­ki­ye’nin ta­ri­hi sa­nat­sal do­ku­su­nu ulus­la­ra­ra­sı plat­for­ma ta­şı­ma­yı he­def­li­yor. Bugün ka­pı­la­rı­nı sa­nat­se­ver­le­re ara­la­ya­cak olan fes­ti­val 27 Mayıs’ta per­de­le­ri­ni ka­pa­ta­cak. Fes­ti­val bo­yun­ca Tür­ki­ye’den 7, yurt­dı­şın­dan 3 olmak üzere top­lam­da 10 fark­lı oyun ser­gi­le­necek. 
IV MURAT SAH­NE­DE 
An­tal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li, bugün An­ka­ra Dev­let Ti­yat­ro­su ta­ra­fın­dan ser­gi­le­necek, IV. Murat adlı oyun­la per­de­le­ri­ni aça­cak. Bu yılın ba­şın­da prö­mi­ye­ri ya­pı­la­rak 20 yıl ara­dan sonra ye­ni­den sah­ne­len­me­ye baş­la­nan, si­ne­ma­dan di­zi­ye, ope­ra­dan ba­le­ye kadar pek çok esere konu olan 17’inci Os­man­lı pa­di­şa­hı 4. Murat’ı an­la­tan oyun­da, saray ya­şa­mı, taht çe­kiş­me­le­ri, içki ya­sa­ğı ve pa­di­şa­hın hal­kın ara­sı­na teb­di­li kı­ya­fet ka­rış­ma­sı gibi ke­sit­ler yer alı­yor. Bin­ler­ce An­tal­ya­lı sa­nat­se­ve­rin iz­le­ye­ce­ği fes­ti­val­de; Rusya, Ro­man­ya ve Ma­ke­don­ya’dan 3 ya­ban­cı grup ve Tür­ki­ye’den 5 yerli grup, 2 fark­lı sah­ne­de 20 tem­sil ve­recek. 
AN­TAL­YA SA­NA­TA DO­YA­CAK 
An­tal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li, geçen yıl ser­gi­le­nen oyun­lar ile büyük ilgi gör­müş­tü. Özel­lik­le Tür­ki­ye’de daha önce gös­te­ri­ler dü­zen­le­yen ve geç­ti­ği­miz yılda An­tal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li’nin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ren Hin­dis­tan’ın Taj Exp­ress grubu’nun ‘Boll­y­wo­od Mü­zi­ka­li’ ayak­ta al­kış­lan­mış­tı. An­tal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li, bu­gü­ne kadar 31 ül­ke­ye ev sa­hip­li­ği ya­pa­rak, yak­la­şık 60 fark­lı oyun ve 129 tem­sil ile bin­ler­ce se­yir­ci­ye ulaş­tı. 
 

TİYATRO FESTİVALİ BAŞ­LI­YOR Haberine Yorum Yapınız