RUS TU­RİST DE­NİZ­DE BO­ĞUL­DU

Kemer’e tatil için gelen Rus tu­rist ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Rus tu­ris­tin can­sız be­de­ni Kemer Dev­let Has­ta­ne­si mor­gu­na kal­dı­rı­lır­ken, Jan­dar­ma olay­la il­gi­li in­ce­le­me baş­lat­tı.


Kemer İlçesi Göy­nük Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan 5 yıl­dız­lı bir otel­de dün saat 13:50 su­la­rın­da otel­de ko­nak­la­yan 66 ya­şın­da­ki Alek­sand­raPark­ho­mets ayak­la­rı­nı suya sok­mak için ote­lin pla­jın­da bu­lu­nan is­ke­le­den ayak­la­rı­nı de­ni­ze sok­mak is­te­di. Bu sı­ra­da ra­hat­sız­la­nan Rus tu­rist ken­di­ni de­niz­de buldu. Ote­lin su spor­la­rı per­so­ne­li ta­ra­fın­dan de­niz­den çı­kar­tı­lan Alek­sand­raPark­ho­mets için otel ça­lı­şan­la­rı ta­ra­fın­dan 112 Acil Ser­vis aran­dı. İlk mü­da­ha­le­yi otel hem­şi­re­si ve can­kur­ta­ra­nı ta­ra­fın­dan ya­pı­lır­ken olay ye­ri­ne gelen 112 acil Ser­vis ekip­le­ri Rus Alek­sand­raPark­ho­mets’a kalp ma­sa­jı ya­pa­rak ya­şa­ma dön­dü­rü­le­rek İlçe mer­ke­zin­de bu­lu­nan Özel Yaşam Has­ta­ne­si­ne ge­ti­ril­di. Bu­ra­da ya­pı­lan tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men Rus tu­rist ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.​Rus tu­ris­tin can­sız be­de­ni Kemer Dev­let Has­ta­ne­si mor­gu­na kal­dı­rı­lır­ken, Jan­dar­ma olay­la il­gi­li in­ce­le­me baş­lat­tı.