GRİPİN, SAL­LA­DI

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Bahar Şen­lik­le­ri kap­sa­mın­da çim sa­ha­da sahne alan Gri­pin, ken­di­le­ri­ni iz­le­me­ye gelen bin­ler­ce öğ­ren­ci­ye kon­ser verdi.


Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Bahar Şen­lik­le­ri kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen Selfy Fest’17’nin An­tal­ya du­ra­ğın­da genç­ler Gri­pin ile coştu. Eski ve yeni al­büm­le­rin­de yer alan bir­bi­rin­den güzel şar­kı­la­rı ses­len­di­ren Gri­pin Grubu öğ­ren­ci­le­re eğ­len­ce dolu da­ki­ka­lar ya­şat­tı. “Yal­nız­lı­ğın Ça­re­si­ni Bul­muş­lar, Durma Yağ­mur Durma, Aşk Ne­re­den Ne­re­ye, Komşu Kızı, Sen Gi­di­yor­sun, Dal­ga­lan­dım Da Du­rul­dum” gibi eser­ler­le hay­ran­la­rı­nın yoğun il­gi­siy­le kar­şı­la­şan Gri­pin Grubu’nun şar­kı­la­rı­na kimi zaman öğ­ren­ci­ler de eşlik etti. So­list Birol Na­moğ­lu, Gi­ta­rist Murat Baş­do­ğan, Basta Tunç Arda İnci­oğ­lu ve Da­vul­cu İlker Baliç, şen­lik ala­nı­nı dol­du­ran bin­ler­ce öğ­ren­ci­ye unu­tul­maz bir gece ya­şat­tı.
YENİ ALBÜM KA­PI­DA
So­list Birol Na­moğ­lu, yeni al­büm­le­ri­nin Eylül ya da Ekim ayın­da çı­ka­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek, al­büm­le­rin­de geçen sene çı­kart­tık­la­rı sing­le’ında yer ala­ca­ğı­nı ifade etti. Na­moğ­lu, öğ­ren­ci­le­re te­le­fon­la­rın ışık­la­rı­nı ya­ka­rak şar­kı­la­rı­na eşlik et­me­si­ni is­te­di. Grup 21’in çıkış şar­kı­sı olan Muh­te­mel Aşk’ı da ses­len­di­ren Na­moğ­lu, Grup 21’e ba­şa­rı­lar di­le­di. Nor­mal şart­lar­da saat 23:00’da ka­pa­nan yurt ka­pı­la­rı, öğ­ren­ci­le­rin kon­se­ri iz­le­me­si için saat 00:00’da ka­pa­tıl­dı. Gece ya­rı­sı son bulan kon­ser, öğ­ren­ci­le­re fi­nal­ler ön­ce­sin­de moral ve mo­ti­vas­yon açı­sın­dan katkı sağ­la­dı. 

GRİPİN, SAL­LA­DI Haberine Yorum Yapınız