“İŞİN SIRRI YÖNETİŞİM”

Kent­sel dö­nü­şüm nok­ta­sın­da çok büyük yol kat et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Kepez Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Tü­tün­cü, bir za­man­lar grey­der önüne at­la­yan ge­ce­kon­du sa­hip­le­ri­nin, şimdi kendi ev­le­ri­ni ken­di­le­ri­nin yık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “İşin sırrı yö­ne­ti­şim­de” dedi.


Kepez Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Tü­tün­cü, An­tal­ya Gün­dem Ga­ze­te­si­ni zi­ya­ret etti. Baş­kan Tü­tün­cü’yü, ga­ze­te­nin im­ti­yaz sa­hi­bi Ali Cem Çon, ga­ze­te or­ta­ğı İsmail Öz ve ça­lı­şan­lar kar­şı­la­dı. Zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da gün­dem de­ğer­len­dir­me­si de yapan Kepez Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Tü­tün­cü, kepez deki be­le­di­ye hiz­met­le­ri­ni an­lat­tı. Kent­sel dö­nü­şüm nok­ta­sın­da çok büyük yol kat et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Tü­tün­cü, bir za­man­lar grey­der önüne at­la­yan ge­ce­kon­du sa­hip­le­ri­nin, şimdi kendi ev­le­ri­ni ken­di­le­ri­nin yık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “İşin sırrı yö­ne­ti­şim­de” diye ko­nuş­tu. 
SESSİZ YI­KIM­LA­RIN SIRRI
Gö­re­ve gel­di­ği gün­den iti­ba­ren hiç kavga, gü­rül­tü ol­ma­dan ger­çek­leş­tir­dik­le­ri yı­kım­la­rın sır­rı­nı an­la­tan Baş­kan Tü­tün­cü, “Kepez’de çok ciddi ma­na­da yol açı­lım­la­rı da ger­çek­leş­tir­dik. Rekor ni­te­li­ğin­de yol­lar açtık. Çok şükür, hiç kavga ol­ma­dan, gü­rül­tü ol­ma­dan va­tan­daş­la­rı­mı­zın rı­za­la­rıy­la bu iş­le­ri yap­tık. Her­kes­te çok mutlu. Bunu nasıl ba­şar­dık? Ön­ce­lik­le bizim slo­ga­nı­mız şuydu. ‘Biz gö­nül­le­ri yık­ma­ya­ca­ğız, çar­pık ge­ce­kon­du­la­rı yıkıp on­la­rı ye­ni­le­ye­ce­ğiz’ dedik. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ilk önce mül­ki­ye­te iliş­kin so­run­la­rı­nı çö­ze­rek, on­la­ra ta­pu­la­rı­nı ver­dik. Yıkım ya­pı­lır­sa ve imar pla­nı­na uygun ya­pı­laş­ma mey­da­na ge­lir­se, bunun onlar açı­sın­dan ne kadar fay­da­lı ve ve­rim­li ola­ca­ğı­nı an­lat­tık” dedi. 
“YI­KIM­LAR­DA ADA­LETLİ DAV­RAN­DIK”
Va­tan­daş­la­rı inan­dır­dık­la­rı­nı ve ikna et­tik­le­ri­ni de dile ge­ti­ren Baş­kan Tü­tün­cü, “Bi­na­la­rın yı­kım­la­rı için yıkım ta­ri­hi­ni de va­tan­daş­lar­la bir­lik­te be­lir­le­dik. Onlar ne kadar zaman is­ter­ler­se o kadar zaman ver­dik. Kim­se­yi sık boğaz et­me­dik. Yı­kım­lar­da mut­lak bir ada­let uy­gu­la­dık. Bi­ri­nin evini yıkıp, di­ğe­ri­nin evini yık­ma­maz­lık yap­ma­dık. Her­ke­se eşit dav­ran­dık, aynı şe­kil­de yak­laş­tık. Böy­le­lik­le bir ada­le­ti tesis etmek nok­ta­sın­da da has­sa­si­ye­ti or­ta­ya koy­duk. Va­tan­daş­la­rı­mız, yı­kı­lan ev­le­rin ye­ri­ne ye­ni­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı­nı, ma­hal­le­le­rin dö­nüş­me­ye ve de­ğiş­me­ye baş­la­dı­ğı­nı gö­rün­ce ida­re­mi­ze olan gü­ven­le­ri arttı” diye ko­nuş­tu. 
“KEPEZ’İ BİRLİKTE GELİŞTİRDİK”
Va­tan­daş­la­rın Kepez Be­le­di­ye­si­ne olan gü­ven­le­ri­nin, başka ma­hal­le­ler­de ya­pı­la­cak olan ça­lış­ma­la­rı te­tik­le­di­ği­ni de dile ge­ti­ren Baş­kan Tü­tün­cü, “Güven olum­lu yönde et­ki­le­di. Şuan iti­ba­ri ile biz 8 yılda 20 binin üze­rin­de, 25 bin se­vi­ye­le­rin­de ge­ce­kon­du yık­tık. Ne ga­ze­te kö­şe­le­rin­de bu­nun­la il­gi­li bir satır haber oku­muş­su­nuz­dur, nede polis tu­ta­nak­la­rın­da en ufak bir şey geç­miş­tir. Va­tan­daş­la­rı­mız gönül rı­za­la­rı ile yı­kım­la­rı ken­di­le­ri yaptı. Bize yar­dım­cı oldu. Ve Ke­pe­zi­mi­zi de bir­lik­te ge­liş­tir­dik. Bizim slo­gan ola­rak kul­lan­dı­ğı­mız bir cümle var. ‘Bir­lik­te ba­şar­dık. ‘ Bu as­lın­da slo­gan olsun diye ya­zı­lan bir şey de­ğil­di. Biz halk­la bir­lik­te ba­şar­dık. İşin sırrı yö­ne­ti­şim­de” dedi. 

“HER­KE­SE EŞİT YAK­LA­ŞIM”
“Va­tan­da­şın ne bek­le­di­ği­ni bi­le­cek­sin ve sağ­lık­lı bir em­pa­ti ku­ra­cak­sın” di­ye­rek söz­le­ri­ne devam eden Kepez Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Tü­tün­cü, “Bu em­pa­ti­yi kur­duk­tan sonra on­la­rın bek­len­ti­si­ne cevap ve­recek yol ha­ri­ta­sı­nı çi­ze­cek­si­niz ve çiz­di­ği­niz yol ha­ri­ta­sı­nı da va­tan­da­şa ak­ta­ra­cak­sı­nız. Ve bu nok­ta­da önem­li bir unsur ola­cak! Her­ke­se eşit oran­da eşit yak­la­şa­cak­sı­nız. Her­ke­se ada­let­li dav­ra­na­cak­sı­nız. Bi­ri­le­ri­ni ka­yı­rıp, di­ğe­ri­nin evini yı­kar­sa­nız, o zaman bu ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­maz­sı­nız. İlk be­le­di­ye baş­ka­nı ol­du­ğum Ahat­lı ma­hal­le­sin­de okul ala­nın­da kalan bir yer yı­kı­la­cak­tı. Ma­hal­le­ye git­ti­ği­miz de bir va­tan­daş yı­kım­lar ko­nu­sun­da ada­let­li dav­ran­dı­ğı­mı­zı söy­le­ye­rek, “Ada­let­li dav­ran­dı­ğın için kendi evimi ken­dim yı­ka­ya­ca­ğım de­miş­ti. Bugün bu kadar de­ği­şim rüz­ga­rı­nın es­ti­ği bir yerde gü­rül­tü, pa­tır­tı kop­mu­yor­sa ger­çek­ten işin sırrı yö­ne­ti­şim­de­dir. 
“YO­ĞURT YİYİŞİMİZİ BE­ĞENDİ”
Bir yere, bir men­zi­le ula­şa­mı­yor­sak as­lın­da bu yor­dam bil­me­yi­şi­miz­den­dir. Bizim yor­da­mı­mız bu. Her yi­ği­din bir yo­ğurt yi­yi­şi var­mış, bizim yo­ğurt yi­yi­şi­miz­de bu. Halk bizim yo­ğurt yi­yi­şi­miz çok be­ğen­di. Bazı ma­hal­le­le­ri­miz­de şu­an­da çok ciddi kent­sel dö­nü­şüm pro­je­le­ri­ni bir­lik­te ha­zır­lı­yo­ruz. O pro­je­le­ri hal­kın ona­yı­na su­nu­yo­ruz. Re­fe­ran­du­ma su­nu­yo­ruz. Re­fe­ran­dum­da ye­ter­li kabul çı­kar­sa halk­la bir­lik­te plan­la­rı de­ğiş­tir­me­ye yel­te­ni­yo­ruz ki, yeni bir şehir ku­ra­lım. İşin özü şu! Va­tan­daş sizin doğru yap­tı­ğı­nı­za ina­na­cak, bi­lecek ve ikna ola­cak. Sizde si­ya­set­çi ola­rak va­tan­da­şı ikna ede­cek­si­niz. “

“İŞİN SIRRI YÖNETİŞİM” Haberine Yorum Yapınız