ÇİFTÇİ KA­NAT­LAN­DI

Yaş meyve sebze ih­ra­cat­çı­la­rı ile Turkish Cargo yet­ki­li­le­ri ara­sın­da im­za­la­nan an­laş­ma sa­ye­sin­de, ‘Tarım ürün­le­ri­nin hava kar­goy­la’ ihraç edil­me­si­nin yolu açıl­dı.


AK Parti Aksu İlçe Baş­ka­nı Şahin, “Bu ko­nu­yu ba­şın­dan beri takip ettik. Ya­pı­lan an­laş­ma ile çift­çi­mi­zin yüzü gü­lecek” dedi. Türk yaş meyve sebze ih­ra­cat­çı­la­rı ile Türk Hava Yol­la­rı’nın (THY) kargo şir­ke­ti Turkish Cargo ara­sın­da­ki gö­rüş­me­ler­de mutlu sona ula­şıl­dı. Ya­pı­lan an­laş­ma­ya göre tarım ürün­le­ri, bun­dan böyle dün­ya­nın çe­şit­li pa­zar­la­rı­na artık ‘hava kargo’ ile de ta­şı­na­cak. Kısa süre için­de kiraz ile baş­la­ya­cak ih­ra­cat, do­ma­tes, biber, üzüm ve na­ren­ci­ye ile devam edecek.
35 NOK­TA­YA İHRA­CAT
Gö­rüş­me­ler­de yıl­lık or­ta­la­ma 172 bin ton yaş meyve seb­ze­yi hava kar­goy­la gön­der­mek is­te­yen ih­ra­cat­çı­lar, Turkish Cargo’dan ka­pa­si­te­nin ve des­ti­nas­yon­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı­nı, ta­şı­ma ma­li­yet­le­ri­nin yüzde 30 ila 50 ora­nın­da in­di­ril­me­si­ni talep etti. Bu yönde an­laş­ma­nın sağ­lan­ma­sıy­la 35 nok­ta­ya 20 bin tona yakın taze meyve sebze ta­şın­ma­sı im­kâ­nı or­ta­ya çıktı.
ÇİFTÇİMİZE MÜJDE
AK Parti Aksu İlçe Baş­ka­nı Dur­muş Kaan Şahin, bu ko­nu­nun üze­rin­de uzun sü­re­dir ça­lış­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. Şahin, “Bu sü­re­ci ba­şın­dan bu yana takip ede­rek Tarım Ba­kan­lı­ğı’mıza gö­rüş­le­ri­mi­zi sun­duk. Bunu is­ti­yor ve ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor­duk. Bu uy­gu­la­may­la, çift­çi­le­ri­mi­ze yeni pa­zar­lar açı­la­cak. Aksu’muz için büyük bir müjde” dedi.
 

ÇİFTÇİ KA­NAT­LAN­DI Haberine Yorum Yapınız