Akrep Totti diyor!

Yeni se­zo­nun trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren ve şim­di­den bir­çok isim­le gün­de­me gelen An­tal­yas­por, bu sefer de İtalya’dan gelen ha­ber­le gün­dem oldu. Roma’nın ef­sa­ne kap­ta­nı Fran­ces­coTotti ile An­tal­yas­por’un il­gi­len­di­ği iddia edil­di.


Roma'nın yeni fut­bol di­rek­tö­rü Monc­hi, ta­kı­mın ya­şa­yan ef­sa­ne­si Fran­ces­coTotti'nin sezon so­nun­da fut­bo­lu bı­ra­ka­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Ancak Totti ko­nuy­la il­gi­li 'ge­le­ce­ği­me ben karar ve­ri­rim' şek­lin­de bir çıkış gös­ter­miş­ti. İtal­yan ba­sı­nı, 40 ya­şın­da­ki yıl­dı­zın fut­bol ka­ri­ye­ri­nin son dö­ne­min­de trans­fer ola­bi­le­ce­ği­ni iddia etm­niş­ti. İtal­yan ba­sı­nın­da yer alan ve ulu­sal med­ya­da da ya­yın­la­nan ha­ber­ler­de, Roma’nın ef­sa­ne kap­ta­nı Fran­ces­coTotti ile An­tal­yas­por’un il­gi­len­di­ği iddia edil­di.​Spor Toto Süper Lig’de Av­ru­pa ku­pa­la­rı­na ka­tıl­mak için mü­ca­de­le eden ve se­ne­ye ol­duk­ça id­di­alı bir kadro kur­mak is­te­yen kır­mı­zı be­yaz­lı ekip he­def­te­ki ismin Totti ol­du­ğu ifade edil­di.​Antalyas­por’un, fut­bo­lu bı­ra­kıp bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı henüz açık­la­ma­yan Totti’ye se­ne­li­ği 2 mil­yon do­lar­dan 1+1 yıl­lık söz­leş­me öne­re­ce­ği id­di­alar ara­sın­da yer aldı.Totti’nin İtal­yan eki­bin­de­ki son du­ru­mu hak­kın­da da bilgi veren ha­ber­de tec­rü­be­li fut­bol­cu­nun, bu sezon so­nun­da ka­ri­ye­ri­ni nok­ta­la­yıp nok­ta­la­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da henüz bir karar ver­me­di­ği­ni açık­la­mış­tı.
 

Akrep Totti diyor! Haberine Yorum Yapınız