SANAT MOZAİKE DÖKÜLDÜ

An­tal­ya Sanat ve Mes­lek Edin­me Kurs­la­rı (ASMEK)’in cam pi­ra­mit­te aç­tı­ğı sergi büyük ilgi gördü. Geç­ti­ği­miz gün açı­lı­şı ya­pı­lan ser­gi­yi dün çok sa­yı­da sa­nat­se­ver zi­ya­ret etti.


Tür­ki­ye’nin en büyük yay­gın eği­tim ku­rum­la­rın­dan biri olan An­tal­ya Sanat ve Mes­lek Eği­tim Kurs­la­rı yıl sonu ser­gi­si zi­ya­ret­çi­ler­den tam not aldı. Geç­ti­ği­miz gün açı­lı­şı ya­pı­lan ser­gi­yi dün çok sa­yı­da va­tan­daş gezdi. An­tal­ya’nın 12 il­çe­sin­de 21 kurs mer­ke­zin­de 13 bine yakın kur­si­ye­re üc­ret­siz ola­rak hiz­met ver­me­ye baş­la­yan ASMEK, 12 yıl­dır bir­çok ki­şi­yi mes­lek sa­hi­bi yaptı. 
DOĞAL ÜRÜN­LER 
An­tal­ya Sanat ve Mes­le­ki Eği­tim Kurs­la­rı’nın Cam Pi­ra­mit’te ya­pı­lan yıl sonu ser­gi­sin­de sa­nat­sal mo­za­ik bö­lü­mün­den ya­pı­lan eser­le­rin bu­lun­du­ğu sergi alanı büyük ilgi çekti. ASMEK Sa­nat­sal Mo­za­ik öğ­ret­me­ni Rabia Ala­göz, zi­ya­ret­çi­le­rin gös­ter­di­ği il­gi­den do­la­yı çok mutlu ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di. İşini çok sev­di­ği­ni be­lir­ten Öğ­ret­men Ala­göz, tüm ürün­le­rin Ak­de­niz sa­hil­le­rin­den top­la­nan doğal ve hiç bir şe­kil­de renk­len­di­ril­me ya­pıl­ma­yan taş­lar kul­la­na­rak ha­zır­la­dı­ğı­nı söy­le­di. 
EL EMEĞİ 
Ha­zır­la­dık­la­rı ürün­ler­de bazen renk­len­dir­me ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Öğ­ret­men Ala­göz, “Biz bunu boya kul­la­na­rak değil de yine doğal bir yolla çö­zü­yo­ruz. Me­se­la de­ni­zi midye ka­buk­la­rı ile kır­mı­zı renk ge­rek­ti­ren yer­le­ri ise mer­can taş­la­rı ile ha­zır­lı­yo­ruz ama boya kul­lan­mı­yo­ruz” dedi. Kur­si­yer­le­rin ge­ne­li­nin emek­li­ler­den oluş­tu­ğu­na da de­ği­nen Ala­göz, “ Emek­li­ler boş za­man­la­rı­nı güzel şe­kil­de de­ğer­len­dir­mek için bize baş­vu­ru­yor­lar, bizde tabii ki seve seve kabul edi­yo­ruz. Genç­le­ri­mi­zi de kurs­la­rı­mı­za bek­li­yo­ruz. Kurs­la­ra 15 yaşın üze­rin­de olan her­kes ka­tı­lım gös­te­re­bi­lir. ASMEK’in ka­pı­la­rı her­ke­se açık” dedi. Sa­nat­sal mozik kur­si­ye­ri Nazan Tosun’da, böyle bir kursa ka­tıl­dı­ğı için çok mutlu ol­du­ğu­nu söy­le­di. 

 

SANAT MOZAİKE DÖKÜLDÜ Haberine Yorum Yapınız