LİKYA’DAN HİZMET İNDİRİMİ

Özel An­tal­ya Likya Has­ta­ne­si ile An­tal­ya Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (AGC) ara­sın­da ce­mi­yet üye­le­ri­ne yö­ne­lik 'İndi­rim­li Hiz­met' pro­to­ko­lü im­za­lan­dı


An­tal­ya’da Özel Me­di­su Has­ta­ne­si ola­rak hiz­met ve­rir­ken bu yılın ba­şın­dan iti­ba­ren Özel An­tal­ya Has­ta­ne­si adıy­la yo­lu­na devam eden sağ­lık ku­ru­lu­şu ile An­tal­ya Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ara­sın­da ‘İndi­rim­li Hiz­met’ pro­to­ko­lü im­za­lan­dı. Özel An­tal­ya Likya Has­ta­ne­si’nde ger­çek­leş­ti­ri­len imza tö­re­ni­ne; AGC Baş­ka­nı Mev­lüt Yeni, AGC yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, Ba­sın-Ya­yın ve En­for­mas­yon İl Mü­dü­rü Esen Diler ve Basın İlan Ku­ru­mu Mü­dü­rü Nedim Engin ile çok sa­yı­da basın men­su­bu ka­tıl­dı. 
BASIN DOSTU 
Tören ön­ce­si Özel Likya Has­ta­ne­si Genel Mü­dü­rü Dr. Rıza Uğur Ke­çe­ci­oğ­lu has­ta­ne­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler hak­kın­da ga­ze­te­ci­le­re kısa bir bilgi ve­rir­ken, iş­let­me or­tak­la­rın­dan Basın ve Ta­nı­tım Ko­or­di­na­tö­rü Yücel Özkan da has­ta­ne­nin fa­ali­yet­le­riy­le il­gi­li bir sunum yaptı. AGC Baş­ka­nı Mev­lüt Yeni ise ko­nuş­ma­sın­da, ce­mi­yet ola­rak An­tal­ya’daki bir çok ku­rum­la ben­ze­ri pro­to­kol­ler yap­tık­la­rı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Özel Likya Has­ta­ne­si’nin de basın dostu ku­rum­lar ara­sı­na gir­me­si biz­le­ri zi­ya­de­siy­le mem­nun etti” dedi.
ÜC­RETSİZ MU­AYE­NE
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan, 20 Ma­yıs-20 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da kadın ga­ze­te­ci­ler ve ga­ze­te­ci­le­rin eş­le­ri için kadın doğum mu­aye­ne­si, smear testi ile göz mu­aye­ne­le­ri­nin, erkek ga­ze­te­ci­le­rin de göz ve FTR mu­aye­ne­le­ri­nin üc­ret­siz ya­pıl­ma­sı­nı, söz­ko­nu­su tarih son­ra­sı ise tüm bi­rim­ler­de ve­ri­lecek sağ­lık hiz­me­tin­den in­di­rim­li ya­rar­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak olan pro­to­kol im­za­lan­dı. AGC Baş­ka­nı Mev­lüt Yeni ile Özel An­tal­ya Likya Has­ta­ne­si Genel mü­dü­rü Dr. Rıza Uğur Ke­çe­ci­oğ­lu ta­ra­fın­dan im­za­la­nan pro­to­ko­lün şa­hit­li­ği­ni ise Ba­sın-Ya­yın ve En­for­mas­yon İl Mü­dü­rü Esen Diler ile Basın İlan Ku­ru­mu Mü­dü­rü Nedim Engin yaptı.
HAS­TA­NE TURU 
Basın men­sup­la­rı­nı yoğun ilgi gös­ter­di­ği pro­to­kol tö­re­ni son­ra­sı Basın ve Ta­nı­tım Ko­or­di­na­tö­rü Yücel Özkan, ga­ze­te­ci­le­re has­ta­ne­yi gez­di­re­rek bilgi verdi. Özkan bu mini tur sı­ra­sın­da da ga­ze­te­ci­le­re, “AGC ile or­tak­lı­ğı­mız bun­dan böyle devam edecek. An­tal­ya'da ça­lı­şan tüm basın men­sup­la­rı ve bi­rin­ci de­re­ce ya­kın­la­rı has­ta­ne­mi­zin hemen her bö­lü­mün­de in­di­rim­ler­den fay­da­la­na­bi­lecek” dedi.

LİKYA’DAN HİZMET İNDİRİMİ Haberine Yorum Yapınız