DE­NE­TİM­DE RANT DÖ­NE­Mİ

İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası An­tal­ya Şu­be­si ta­ra­fın­dan ‘Yapı De­ne­tim Sis­te­min­de Ger­çek­ler’ adlı top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı­da ko­nu­şan İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı Balcı, ül­ke­de de­ne­tim­siz­li­ğin temel ne­de­ni­nin rant iliş­ki­le­ri­nin tek­ni­ğin önüne geç­ti­ği­ni be­lirt­ti


İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası ta­ra­fın­dan, 1 Ara­lık 2016 ta­ri­hin­de An­tal­ya’da, 14 Ocak 2017 ta­ri­hin­de ise Baş­kent An­ka­ra`da ya­pı­lan ‘Yapı De­ne­ti­mi Ça­lış­tay­la­rı’nın so­nuç­la­rı dü­zen­le­nen ‘Yapı De­ne­tim Sis­te­min­de Ger­çek­ler’ adlı top­lan­tı­da tar­tı­şıl­dı. Ça­lış­tay ve sem­poz­yum­la­rın sonuç bil­dir­ge­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si ve geç­miş­ten gü­nü­mü­ze kadar yapı de­ne­ti­mi uy­gu­la­ma­la­rı sü­re­cin­de ya­şa­nan ger­çek­le­rin dile ge­ti­ril­me­si su­re­tiy­le, Yapı De­ne­tim Sis­te­mi­nin iyi­leş­ti­ril­me­si ve et­kin­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı­na katkı ver­mek ama­cıy­la İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası An­tal­ya Şu­be­si bi­na­sın­da top­lan­tı dü­zen­len­di. Top­lan­tı­ya ko­nuş­ma­cı ola­rak İnş. Müh. Hilmi Gür­büz, İnş. Müh. İbra­him Koç ve İnş. Müh. Murat Siv­ri­kaş ka­tıl­dı. 
‘DENETİM SAĞ­LIK­LI YA­PIL­MI­YOR’
İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası An­tal­ya Şube Baş­ka­nı Mus­ta­fa Balcı yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ül­ke­de de­ne­tim­siz­li­ğin temel ne­de­ni­nin rant iliş­ki­le­ri­nin tek­ni­ğin önüne geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek, başta kay­nak is­ra­fı ve ni­te­lik­siz yapı üre­ti­mi gibi çok önem­li so­run­la­rın or­ta­ya çık­tı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Balcı, “Ya­pı­nın sağ­lam ve de­ne­ti­min sağ­lık­lı ya­pıl­ma­ma­sı so­nu­cun­da da dep­rem vb. fe­la­ket­ler­de can ve mal kay­bı­nın fazla ol­ma­sı acı bir ger­çek ola­rak kar­şı­mı­za çık­mak­ta­dır. Yapı si­gor­ta­sı, yet­ki­li ida­re­ler ta­ra­fın­dan mü­te­ah­hit­le­re ruh­sat alma ya­sa­ğı, yapı de­ne­tim şir­ket­le­ri­nin elekt­ro­nik gö­rev­len­dir­me yo­luy­la ya­pıl­ma­sı, yapı de­ne­tim sis­te­mi in­ce­le­me kri­ter­le­ri­nin stan­dart ol­ma­sı gibi ko­nu­la­rı, kanun ko­yu­cu ta­ra­fın­dan mut­la­ka ele alın­ma­lı­dır” dedi. 
‘SESSİZ KA­LI­YO­RUZ’
Yapı de­ne­ti­mi her zaman sa­vu­na­rak ne­fe­ri ol­duk­la­rı­nı ifade eden İnş. Müh. İbra­him Koç, yapı de­ne­tim sis­te­mi­ni mes­lek­taş­la­rıy­la pay­laş­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. Söy­le­necek her şeyin söy­le­di­ği­ni be­lir­ten Koç, “Eksik olan yan­la­rı­nın ise eylem yan­la­rı ol­du­ğu­nu söy­le­di. So­run­la­rı he­pi­mi­zin bil­me­si­ne rağ­men so­run­lar­dan ka­ça­mak ya­pa­rak aynı yan­lış­la­rın sür­me­si­ne ses­siz ka­lı­yo­ruz. Şu anda uy­gu­la­ma­da ya­şa­dı­ğı­mız zıt­lık­lar, 17 yıl­lık de­ne­yim­de ortak so­run­la­rın çözüm öne­ri­le­ri ve neler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne cevap bu­la­ca­ğız” diye ko­nuş­tu. 
‘İSTENİLEN SO­NU­CA ULA­ŞI­LA­MI­YOR’
İnş. Müh. Hilmi Gür­büz, yapı de­ne­tim sis­te­mi ça­lış­ta­yı­nı de­ğer­len­di­re­rek, gü­nü­mü­ze kadar geçen sü­reç­te, gerek 4708 sa­yı­lı yasa ve ge­rek­se uy­gu­la­ma yö­net­me­li­ğin­de sis­te­min iş­le­yi­şin­de or­ta­ya çıkan ak­sak­lık­la­rı gi­de­re­bil­mek adına bir­çok de­ği­şik­lik­le­rin ya­pıl­dı­ğı­nı, fakat is­te­ni­len so­nu­ca ula­şı­la­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti. 4708 sa­yı­lı ya­sa­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le­ri dile ge­ti­ren Gür­büz, 2004 yı­lın­da 5205 sa­yı­lı yasa ile ve 2011 yı­lın­da 648 sa­yı­lı KHK ile 2013 yı­lın­da 6495 sa­yı­lı yasa olmak üzere üç kez de­ği­şik­lik ya­pıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Gür­büz, “Ya­sa­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le­rin, kap­sam­da­ki is­tis­na­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı, idari ve cezai mü­ey­yi­de­le­rin ge­niş­le­til­me­si ve ar­tı­rıl­ma­sı, hiz­met be­del­le­ri­nin dü­şü­rül­me­si şek­lin­de dü­zen­len­miş ol­du­ğu, bu du­ru­mun ise sis­te­min iş­le­yi­şin­de­ki gü­ven­siz­li­ği çağ­rış­tır­dı­ğı ve hiz­me­tin içe­ri­ği ve ka­li­te­si ile il­gi­li ol­ma­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır” diye ko­nuş­tu.
‘SİSTEM ÇÖKEBİLİR’
Gür­büz, Yapı De­ne­tim Sis­te­mi’nin temel taş­la­rı olan, il­gi­li ba­kan­lık, yerel yö­ne­tim­ler, yapı de­ne­tim ku­ru­luş­la­rı der­ne­ği ile TMMOB’nin, zaman zaman yasa ve yö­net­me­lik de­ği­şik­lik­le­ri ye­ri­ne ko­nu­ya köklü çözüm ge­ti­recek dü­zen­le­me­le­ri yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ya­ban­cı ül­ke­ler­de­ki uy­gu­la­ma­lar­dan da ya­rar­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çeken Gür­büz, söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Yasa ve yö­net­me­lik­le­ri ta­ma­men ye­ni­den, se­çe­nek ola­rak, ge­re­kir­se ayrı ayrı, ge­re­kir­se or­tak­la­şa oluş­tu­ru­la­cak sü­rek­li ça­lış­ma grup­la­rıy­la ye­ni­den ele ala­rak müm­kün ola­bi­lecek en kısa sü­re­de ger­çek­leş­tir­me­le­ri­nin, sis­te­min ha­ya­ti gö­re­vi­ni tam an­la­mıy­la ya­pı­la­bil­me­si ba­kı­mın­dan ka­çı­nıl­maz hale gel­di­ği, aksi halde sis­te­min kısa sü­re­de çökme nok­ta­sı­na ge­le­bi­le­ce­ği hu­su­su­nun yük­sek ol­du­ğu de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir”  

DE­NE­TİM­DE RANT DÖ­NE­Mİ Haberine Yorum Yapınız