RUN TO SKY KEMER’DE

Bu yıl üçün­cü kez dü­zen­le­necek "Ulus­la­ra­ra­sı Mam­mut Tah­ta­lı Run To Sky", bugün An­tal­ya'nın Kemer il­çe­sin­de baş­lı­yor. "Ulus­la­ra­ra­sı Mam­mut Tah­ta­lı Run To Sky" 22 Mayıs’da sona erecek.


Ya­rış­lar ön­ce­si 2 bin 365 metre yük­sek­lik­te­ki Tah­ta­lı Dağı'nda dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sı­na, Mam­mut Tah­ta­lı Run To Sky Or­ga­ni­zas­yon Ko­mi­te Baş­ka­nı Polat Dede, Mam­mut Spor­ti­ve AŞ İle­ti­şim ve Pa­zar­la­ma Di­rek­tö­rü Burak Sarı, Kemer Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kemal Yük­sel ve Olym­pos Te­le­fe­rik Genel Mü­dü­rü Hay­dar Güm­rük­çü ka­tıl­dı.Top­lam 10 ül­ke­den yak­la­şık 400 spor­cu­nun ka­tı­la­ca­ğı ya­rış­lar bu yıl, 10 ki­lo­met­re­lik Mam­mut Chi­me­ra Run, 6 ki­lo­met­re­lik Mam­mut Ver­ti­cal Ki­lo­me­ter, 90 ki­lo­met­re­lik Mam­mut Tah­ta­lı Ultra Sky, 60 ki­lo­met­re­lik Mam­mut Tah­ta­lı Berg Sky Race ve 27 ki­lo­met­re­lik Mam­mut Tah­ta­lı Run To Sky ka­te­go­ri­le­rin­de ya­pı­la­cak. 
DÜNYA ŞAMPİYO­NA­SI
Polat Dede, basın top­lan­tı­sın­da, maden oca­ğın­da­ki metan gazı sı­kış­ma­sın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den 2 iş­çi­ye Allah'tan rah­met di­le­ye­rek baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, ya­rış­la­ra ilk sene tek ka­te­go­ri­de baş­la­dık­la­rı­nı ancak bu yıl 5 fark­lı ka­te­go­ri­de ko­şu­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ya­rı­şın her geçen sene gi­de­rek bü­yü­dü­ğü­nü ifade eden Dede, iler­le­yen se­ne­ler­de bu ya­rı­şı dünya şam­pi­yo­na­sıy­la taç­lan­dır­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. 
EN İYİ KO­ŞU­CU­LAR 
Ya­rış­la­rın Tür­ki­ye'nin ilk "sky­run­ning" ya­rı­şı olma özel­li­ği ta­şı­dı­ğı­nı an­la­tan Dede, şun­la­rı kay­det­ti:"Ta­ri­hi Likya Yolu'nda ve 2 bin 365 metre yük­sek­lik­te­ki Tah­ta­lı Dağı'nda böyle bir ya­rı­şı dü­zen­le­me­mek ol­maz­dı. İlk baş­lar­da nasıl ko­şu­la­ca­ğı merak edi­li­yor­du. Çünkü sı­fır­dan 2 bin 365 met­re­ye çı­kı­yor­su­nuz. Bu se­ne­ki ya­rış­ta dün­ya­nın en iyi ko­şu­cu­la­rın­dan iki ta­ne­si bu­ra­ya ge­lecek. Bu Kemer için de önem­li bir rek­lam. 90 ki­lo­met­re­lik par­kur, dağın et­ra­fın­da 360 de­re­ce dö­nü­le­rek ko­şu­la­cak. Zor bir or­ga­ni­zas­yon. Yarış için bize des­tek olan her­ke­se te­şek­kür ede­rim."

RUN TO SKY KEMER’DE Haberine Yorum Yapınız