TÜY­LER ÜR­PER­TEN İN­Tİ­HAR

Kemer’de Ebru Gök isim­li kadın ba­şın­dan vu­rul­muş bir şe­kil­de evin­de ölü bu­lun­du. Kök’ün 8 ya­şın­da­ki kı­zı­nın önün­de in­ti­har et­ti­ği ve ko­ca­sı eve ge­lin­ce­ye kadar ce­se­din ba­şın­da kal­dı­ğı an­la­şıl­dı.


Alı­nan bil­gi­ye göre, Kemer Yeni Ma­hal­le Çı­nar­ya­nı so­kak­ta­ki bir evde aile­siy­le ya­şa­yan Ebru Gök (37), bir süre 8 ya­şın­da­ki kı­zıy­la vakit ge­çir­di. Akşam sa­at­le­rin­de işten eve gelen Gök'ün eşi İbra­him Gök, Ebru Gök'ü yerde can­sız şe­kil­de buldu. Hemen dı­şa­rı çıkan İbra­him Gök, kom­şu­la­rın­dan po­li­si ara­ma­la­rı ko­nu­sun­da yar­dım is­te­di. Daha sonra tek­rar eve giren İbra­him Gök, kı­zı­nı dı­şa­rı çı­kar­dı. Olay ye­ri­ne 112 Acil Ser­vis ekip­le­ri, Ebru Gök'ün ba­şın­dan vu­ru­la­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni tes­pit etti.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER 
Eve giren polis olay yeri in­ce­le­me ekip­le­ri ise Ebru Gök'ün ya­nın­da bir adet av tü­fe­ği buldu. Kemer Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Semih Altun, olay ye­ri­ne ge­le­rek olay­la il­gi­li bilgi alır­ken, polis ekip­le­ri ise tüfek ve evde par­mak izi ça­lış­ma­sı yaptı. Evin et­ra­fın­da top­la­nan Gök'ün ya­kın­la­rı ve ar­ka­daş­la­rı sinir krizi ge­çir­di. Gök'ün 17 ya­şın­da­ki üvey oğlu ve eşi İbra­him Gök'ün ise göz­yaş­la­rı­nı tut­ma­dı­ğı göz­len­di. Gök'ün ce­na­ze­si Kemer Dev­let Has­ta­ne­si Morgu'na kal­dı­rı­lır­ken, olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.

TÜY­LER ÜR­PER­TEN İN­Tİ­HAR Haberine Yorum Yapınız