KAY­YUM ŞOKU!

An­tal­ya Oto­büs­çü­ler Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası’na kay­yum atan­dı. Oda Baş­ka­nı Yasin Ars­lan, “Gö­re­vi­mi­zin ba­şın­da­yız. 15 Ha­zi­ran’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan ola­ğa­nüs­tü genel ku­ru­la kadar sa­de­ce he­sap­la­ra el ko­nul­du” dedi.


An­tal­ya Oto­büs­çü­ler Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası eski Baş­ka­nı Ali Tüzün dö­ne­min­de An­tal­ya Oto­büs­çü­ler Odası Baş­kan­lı­ğı­na gelen Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı mü­fet­tiş­le­rin­ce oda­nın he­sap­la­rın­da in­ce­le­me ya­pıl­mış­tı. Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı mü­fet­tiş­le­ri­nin yap­tı­ğı in­ce­le­me ra­po­ru so­nu­cun­da AESOB’a odaya kay­yum atan­ma­sı teb­liğ edil­di. Odaya kay­yum ola­rak Las­tik Ta­mir­ci­le­ri ve Oto Yı­ka­ma­cı­lar Odası Baş­ka­nı Bay­ram Dal atan­dı. An­tal­ya Oto­büs­çü­ler Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­ka­nı Yasin Ars­lan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, 15 Ha­zi­ran Ola­ğa­nüs­tü Genel Kurul’a kadar he­sap­la­ra el ko­nul­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, “Görev ve imza yet­ki­miz var, ama hesap ve har­ca­ma yet­ki­si­nin ya­pıl­ma­ya­ca­ğı söy­len­di. İşle­yi­şi­miz aynı şe­kil­de devam edi­yor” diye ko­nuş­tu.
‘2 YILDA 2 MÜ­FETTİŞ GELDİ’
Baş­kan Ars­lan, kay­yum atan­ma ge­rek­çe­si­nin Ali Tüzün dö­ne­min­de ba­kan­lık­tan gelen mü­fet­tiş­le­rin se­çi­me gi­dil­me­si­nin daha uygun ol­du­ğu­nu söy­le­di­ği­ni kay­det­ti. Esnaf için bu dönem seçim ya­pıl­ma­sı­nın pek iyi ol­ma­dı­ğı­nı, fakat Ha­zi­ran’dan ayın­dan 6 ay sonra tek­rar seçim ya­pı­la­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ars­lan, “Ça­lı­şan­la­rın ma­aş­la­rı, oda­nın suyu ve elekt­ri­ği için har­ca­ma ya­pı­la­cak, ama onun dı­şın­da har­ca­ma ya­pıl­ma­ya­cak. Gö­re­vi­mi­zin ba­şın­da­yız, sa­de­ce bir­lik he­sap­la­ra 15 Ha­zi­ran’a kadar el koydu” dedi. Oda­nın son 2 yılda iki tane mü­fet­tiş at­lat­tı­ğı­nı ifade eden Ars­lan, hiç­bir odaya son iki yılda 2-3 tane mü­fet­tiş gel­me­di­ği­ni söy­le­di. Ars­lan, “Şi­ka­yet eden ki­şi­ler var­dır. He­sap­lar in­ce­le­di­ğin­de oda ola­rak bir sorun yok, ama Ali Tüzün, ma­ka­mı ko­ope­ra­tif kurma ama­cıy­la fark­lı emel­ler­de kul­lan­dı­ğın­dan do­la­yı ba­kan­lık se­çi­me gi­dil­me­si­ni uygun gör­müş” diye ko­nuş­tu.
‘YENİDEN ADA­YIZ’
Oda­nın çok daha güçlü ve şeh­rin yö­ne­ti­min­de söz sa­hi­bi ola­bil­mek için esnaf ar­ka­daş­la­rıy­la yap­tı­ğı is­ti­şa­re ne­ti­ce­sin­de aday ol­ma­ya karar ver­di­ği­nin al­tı­nı çizen Baş­kan Ars­lan, es­na­fın bu ka­na­ati­nin ken­di­si­ni çok mutlu et­ti­ği­ni be­lirt­ti. Bu­gü­ne kadar daima bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de es­na­fın men­fa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket et­ti­ği­ni söy­le­yen Ars­lan, söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Yö­ne­ti­me ye­ni­den ada­yız. Aday­lı­ğım ki­şi­sel bir ter­cih de­ğil­dir. Bugün aday olsam da, baş­kan olsam da önce bir ula­şım es­na­fı ol­du­ğu­mu bi­li­yo­rum. Oda­mı­za her zaman her ko­şul­da des­tek ve­re­ce­ği­mi ifade edi­yo­rum”

KAY­YUM ŞOKU! Haberine Yorum Yapınız