Kam­yon ile mo­to­sik­le­tin çar­pış­tı

Kemer'de Şadi Işık (46) ida­re­sin­de­ki 07 K 7335 pla­ka­lı kam­yon, sola dö­ne­ce­ği sı­ra­da Hü­se­yin Ka­dı­oğ­lu ida­re­sin­de­ki 33 LV 250 pla­ka­lı mo­to­sik­let­le çar­pış­tı.


Alı­nan bil­gi­ye göre, Mer­kez Ma­hal­le­si Ata­türk Cad­de­si üze­rin­de seyir hal­de­ki Şadi Işık (46) ida­re­sin­de­ki 07 K 7335 pla­ka­lı kam­yon, sola dö­ne­ce­ği sı­ra­da Hü­se­yin Ka­dı­oğ­lu ida­re­sin­de­ki 33 LV 250 pla­ka­lı mo­to­sik­let­le çar­pış­tı. Ka­za­da, mo­to­sik­let sü­rü­cü­sü Ka­dı­oğ­lu kam­yon al­tın­da ka­lır­ken, mo­to­sik­le­te bu­lu­nan ar­ka­da­şı Tarık Sert ise et­ra­fa sav­rul­du. Kam­yon sü­rü­cü­sü Işık, araç­tan in­dik­ten sonra Ka­dı­oğ­lu'nun kam­yon al­tın­da al­tın­da kal­dı­ğı­nı gö­rün­ce tek­rar kam­yo­nu ha­re­ket et­ti­rin­ce Ka­dı­oğ­lu'nun üze­rin­den geçti. Kam­yo­nun üze­rin­den geç­me­siy­le ağır ya­ra­la­nan Ka­dı­oğ­lu ve hafif ya­ra­la­nan Sert, olay ye­ri­ne gelen 112 Acil Ser­vis ekip­le­ri­nin ilk mü­da­ha­le­si­nin ar­dın­dan Kemer Dev­let Has­ta­ne­si'ne kal­dı­rıl­dı. Mo­to­sik­let sü­rü­cü­sü Ka­dı­oğ­lu, An­tal­ya Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si'ne sevk edi­lir­ken, Sert ise te­da­vi al­tı­na alın­dı. Olay­la il­gi­li kam­yon şo­fö­rü Işık, gö­zal­tı­na alın­dı.

Kaza ye­rin­de polis ekip­le­ri çev­re­de gü­ven­lik ön­le­mi alır­ken, olay yeri in­ce­le­me ekip­le­ri ise in­ce­le­me yaptı. Ka­dı­oğ­lu'nun ha­ya­ti teh­li­ke­si­nin devam et­ti­ği öğ­re­nil­di. Ka­za­nın ya­şan­dı­ğı yerde bu­lu­nan bir ote­lin gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­na yan­sı­yan olay­da, kam­yo­nun sola dö­ne­ce­ği sı­ra­da yan­dan geç­mek is­te­yen mo­to­sik­le­tin ve sü­rü­cü­sü­nün kam­yo­nun al­tın­da kal­dı­ğı, kam­yon sü­rü­cü­sü­nün ya­ra­lı­yı teker al­tın­dan çı­kar­mak is­ter­ken tek­rar üze­rin­den geç­ti­ği ve olayı gören va­tan­daş­la­rın yar­dı­ma koş­tu­ğu gö­rü­lü­yor. Ola­yın görgü ta­nık­la­rın­dan Şem­si­han Ka­ra­yel, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, kaza sı­ra­sın­da mo­to­sik­let sü­rü­cü­sü­nün kam­yo­nun al­tın­da kal­dı­ğı­nı, kam­yon şo­fö­rü­ne "adam al­tın­da kaldı" de­di­ği­ni, bunun üze­ri­ne kam­yon şo­fö­rü­nün tek­rar üze­rin­den geç­ti­ği­ni söy­le­di. 
Yunus İçen